Bijdragen rondom energietransitie – commissie MME

Bijdrage commissie MME 4 september 2017, agendapunt 2.1. Statenbrief versnellingsagenda Windenergie

Voorzitter,

De kans dat het Nederlands elftal in 2018 op het WK voetbal in Rusland speelt, is groter dan de kans dat wij als provincie Utrecht onze eigen windenergiedoelen realiseren. Beide kansen zijn heel klein. Er is nog een overeenkomst: namelijk dat we al láng van tevoren zien dat dit zo is, er niets aan doen en hopen dat het vanzelf beter wordt.

De Partij voor de Dieren vindt het teleurstellend dat Gedeputeerde Staten er medio 2017 pas achter komen dat de aanpak volgens de Energieagenda niet bijdraagt aan meer windenergie. Wij hebben eerder voorgesteld om met Utrechtse gemeenten afspraken te maken over energieambities en maatregelen. Dit voorstel werd ondersteund door enkele partijen, maar werd niet overgenomen. Nu -na een jaar vertraging en een extern onderzoek- wordt dit alsnog als oplossingsrichting genoemd.

In de landelijke monitor 'Wind op land' staat dat het ontbreken van provinciale regie het belangrijkste knelpunt is voor het bereiken van het doel in de provincie Utrecht. In de discussie notitie zouden wij daarom verwachten dat een analyse van die provinciale regie is opgenomen, inclusief een voorstel over het bijstellen hiervan.

De discussienotitie versnellingsagenda Windenergie die Gedeputeerde Staten hebben opgesteld, verbloemd dat wij als Provincie nauwelijks iets hebben bereikt. Wat relevanter zou zijn: Wat gaan de medewerkers en gedeputeerde nu ánders doen dan de afgelopen jaren? Wat is de planning? Welk bedrag is hiervoor nodig? Als we dit niet bespreken dan zitten we volgend jaar zonder Nederlands elftal op het WK, én in precies hetzelfde gesprek met betrekking tot windenergie.

Voorzitter, ik dank u wel.

 

Bijdrage commissie MME 4 september 2017, agendapunt 2.3. Statenbrief Geothermie 

Voorzitter,

Geothermie kan belangrijk worden voor onze duurzame energieopgave. Onlangs heeft het Staatstoezicht op de mijnen gerapporteerd over de risico’s van aardwarmtewinning.  In de factsheet zijn ook enkele risico’s benoemd.

Onze fractie wil graag weten welke op welke manier de provincie betrokken is en zal worden bij de winning van aardwarmte, én of de provincie verantwoordelijk is voor de risico’s die verbonden zijn aan diepe Geothermie. 

Voorzitter, ik dank u wel.

 

Bijdrage commissie MME 4 september 2017, agendapunt 2.4. indicatoren energietransitie 

Voorzitter,

Wij hebben de kleinste windenergiedoelstelling, maar van alle provincies liggen we het verst achter bij die doelstelling. In plaats van 5% energie te besparen, is er in onze provincie 2% méér energie gebruikt. Wij zouden verwachten dat de provincie nauwlettend de energiedoelen monitort zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

De resultaten van 2016 zijn pas in augustus 2017 bekend. Althans, de helft van de resultaten. Wij zijn benieuwd wanneer de resterende gegevens beschikbaar zijn.

In het memorandum bij het Bid van de provincie Utrecht voor huisvesting van het Klimaatinstituut GCECA wordt gesproken over ‘de regio Utrecht als koploper op het gebied van klimaatonderzoek en -adaptatie’ . Als wij koploper zijn, dan moeten we toch op zijn minst onze energieresultaten tijdig kunnen meten?

Aangezien energie een prioriteit is in het collegeprogramma en blijkt dat wij flink achter blijven bij onze doelen, vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren de gedeputeerde of de monitoring slimmer én sneller kan worden gemaakt. Alleen met tijdige informatie kan Provinciale Staten immers toezien op de resultaten, en waar nodig bijsturen. 

Voorzitter, ik dank u wel.

Anjo Travaille