Bijdragen over o.a. luchtkwaliteit & reistijd OV - commissie MME 

Bijdrage commissie MME 20 november 2017, agendapunt 1.6. Termijnagenda 

Het Uitvoeringsplan Energie is verplaatst naar mei 2018. Dat betekent opnieuw een half jaar uitstel. Op deze manier halen we onze doelen voor dit jaar weer niet.

 

Bijdrage commissie MME 20 november 2017, agendapunt 3.3. Afronding oordeelsvormende fase BOB Luchtkwaliteit

Inbreng: Onze ambities wat betreft luchtkwaliteit zijn om gezondheid en leefbaarheid centraal te stellen. De WHO-norm stellen we als minimum eis, met de prioriteit en urgentie die daarbij hoort: slechte luchtkwaliteit is de méést dodelijke bedreiging waar wij als inwoners van de provincie mee te maken hebben. De Partij voor de Dieren wil een brongerichte aanpak centraal stellen.

Aandachtspunten: In de stukken staat dat verontreinigde lucht uit het buitenland als een deken over Nederland ligt, maar netto is Nederland een exporteur van luchtvervuiling. Rob Maas van het RIVM heeft dit eerder in het BOB traject aangegeven.

Landbouw is volgens het RIVM de belangrijkste veroorzaker van fijnstof. Het lijkt in het voorliggende stuk nu alsof het vooral om verbrandingsmotoren en houtstook gaat. Bij de maatregelen met betrekking tot landbouw vragen wij versterkte aandacht voor handhaving en toezicht. Dit is des te urgenter gezien de recente berichten in de media over mestfraude. Bij het Waterschap HDSR blijkt de afgelopen jaren bijvoorbeeld niet gehandhaafd volgens de wettelijke uitgangspunten.

Wij zien in de voorliggende stukken een overschatting van het instrument bewustwording. Iedereen weet wel dat autorijden en mestuitrijden slecht is voor onze luchtkwaliteit. Toch geeft die bewuste kennis geeft geen tot nauwelijks aanleiding tot ander gedrag. Inzetten op bewustwording en kennisoverdracht is een ouderwetse en niet effectieve aanpak, zoals we hebben gezien bij diverse andere milieuvraagstukken.

Op de laatste sheet van de presentatie van de afrondende fase Luchtkwaliteit, zijn de kosten geraamd van enkele maatregelen. Onze fractie wil echter graag weten in hoeverre deze maatregelen het probleem kunnen oplossen, voordat we aangeven welke maatregel(en) we beter vinden dan andere. Er is vooral een goede en heldere afweging nodig van bronnen, een duidelijke indicatie van de benodigde afname van luchtverontreiniging én het effect van de verschillende maatregelen.

Tenslotte willen we meer inzicht in de inzet vanuit de provincie Utrecht voor de uitspraak van de rechter met betrekking tot de overschrijding van Europese luchtkwaliteitsnormen, en de invloed van grote infrastructurele maatregelen zoals de verbreding van de A28.

Vervolg & toezegging: In Q1 kunnen we een actieplan luchtkwaliteit verwachten. Uitwerking van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in relatie tot landbouw, zal worden opgenomen in de Landbouwvisie. Uitwerking van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in relatie tot mobiliteit, zal worden opgenomen in de Mobiliteitsvisie.

 

Bijdrage commissie MME 20 november 2017, agendapunt 3.4. Statenbrief evaluatie asbestregeling 

Agendering: Uit de analyse blijkt dat 6 tot 12 % van de asbestdaken in de provincie zijn gesaneerd. Wij kijken graag samen met de commissie en college wat onze verantwoordelijkheden zijn als provincie, en hoe we invulling geven aan het vervolg. Ook vernemen wij graag wat de resultaten zijn van het in 2017 uitgevoerde onderzoek naar de omvang van de hoeveelheid resterende asbestdaken in Utrecht.

Inbreng: De fractie van de Partij voor de Dieren wenst de urgentie van dit agendapunt te onderstrepen. Zo is er alleen al voor een bedrijventerrein in Nieuwegein een miljoen nodig voor het opruimen van asbestschade.

Uit de analyse bij het agendastuk blijkt dat met het uitgevoerde programma slechts 6 tot 12 % van de asbestdaken in de provincie is gesaneerd. Dat betekent dat 88 tot 94% van de oorspronkelijke asbestdaken er nog gewoon ligt. Wij zijn benieuwd wat het college met de resterende daken wil gaan doen. Ook vernemen wij graag wat de resultaten zijn van het in 2017 uitgevoerde onderzoek naar de omvang van de hoeveelheid resterende asbestdaken en aangelegde zonnepanelen in Utrecht.

Vervolg & toezegging: Begin 2018 zal er een informatiebijeenkomst rondom asbest plaatsvinden. Tevens zal worden gekeken naar samenwerking met het Nederlands Energiefonds bij de aanpak van asbestdaken.

 

Bijdrage commissie MME 20 november 2017, agendapunt 4.2. Statenbrief Scenario’s Noordelijke Randweg 

De motie vreemd aan de orde van de dag van 50PLUS over de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is mede ondertekend door de Partij voor de Dieren. Wij pleiten voor een maximum snelheid van 80 km/u op dit traject ten gunste van de luchtkwaliteit, doorstroming en verkeersveiligheid.

Vervolg & toezegging: Voor het beperken van de snelheid tot 80km/u zijn veel wegaanpassingen nodig. Volgens 50Plus is dit juist helemaal niet het geval. De Gedeputeerde gaat zich hier verder in verdiepen en een memo hierover uitdoen.

 

Bijdrage commissie MME 20 november 2017, agendapunt 4.3. Ingekomen e-mail betreffende reistijd per openbaar vervoer

Agendering: Het valt de Partij voor de Dieren op dat we bij provinciale opgaven vaak verzanden in een oppervlaktedebat met een focus op ‘end-of-the pipe solutions’. De Partij voor de Dieren vindt de ingekomen e-mail een goede aanleiding om stil te staan bij de basisstructuur van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Graag wil de fractie weten wat de Gedeputeerde vindt van de suggesties die worden aangedragen in de brochures over reistijd, op welke manier dit aansluit of aangesloten kan worden op het OV-netwerk van de provincie Utrecht en of er zodoende een aanpassing van het OV-netwerk en een verbetering van reistijden realiseerbaar zijn. “Naarmate mensen langer onderweg zijn per openbaar vervoer, wordt de auto vaker gebruikt waardoor de drang om wegen te verbreden toeneemt, waardoor het openbaar vervoer nóg minder wordt gebruikt en uitdunt, waardoor nóg meer mensen de auto willen gebruiken, enz.” – uit brochure ‘kortere reistijden alternatief ov-beleid Utrecht’.

Inbreng: In de commissie MME van 9 oktober j.l. gaven onder meer de fracties van PvdA, GL en CU net als onze fractie aan dat we niet per se meer autowegen hoeven te hebben om de economie van Utrecht te voorzien en te voeden. Met onder andere het openbaar vervoer beleid, bepaalt de provincie voor een deel hoe onze leefomgeving leefbaar blijft.

Het ingediende stuk lijkt afkomstig van een betrokken burger die aardig heeft gegraven in de statistiek en historie van het openbaar vervoer in Utrecht. Hij stelt onder meer dat als steden groeien, het gemiddeld percentage autoverkeer snel afneemt. In Tokyo is het percentage autoverkeer bijvoorbeeld maar 12%. In Utrecht is het percentage de afgelopen decennia juist van 33% toegenomen naar 43%.Tegelijkertijd is het gebruik van openbaar vervoer sterk afgenomen én is de reistijd met openbaar vervoer flink toegenomen. Naar de Uithof bijvoorbeeld met nota bene 40%!

De Partij voor de Dieren verneemt graag van de kant van de gedeputeerde hoeveel de reistijd met openbaar vervoer de afgelopen jaren is toegenomen - zoals de indiener van het stuk stelt - of juist is afgenomen - wat zou passen bij een goed openbaar vervoerbeleid.

Reistijd is tenslotte zo ongeveer de belangrijkste parameter voor een succesvol openbaar vervoer. Als mensen immers langer onderweg zijn per OV, wordt de auto vaker gebruik. Dat geeft vervolgens een drang tot het verbreden van wegen, waardoor het openbaar vervoer nog minder wordt gebruikt en uitdunt, waardoor nog meer mensen de auto willen gebruiken. Zo ontstaat er een zichzelf versterkende, neerwaartse spiraal.

Graag wil de fractie van de partij voor de Dieren weten wat de gedeputeerde vindt van de suggesties die worden aangedragen in de brochure. Tevens willen we van de gedeputeerde weten of we OV-reistijden in het vervolg altijd kunnen meewegen in bestuursvoorstellen met betrekking tot openbaar vervoer, en hoe er is gereageerd op de e-mail van de indiener.

Vervolg & toezegging: In Q1 van 2018 zal er een memo worden uitgedaan als onderdeel van een openbaar vervoer beleidsstuk. Hierin zullen we op ons verzoek worden geinformeerd over de data met reistijden en ov- gebruik.

 

Anjo Travaille

Commissielid Partij voor de Dieren