Rijnbrug - niet méér asfalt

Bijdrage Provinciale Staten 5 februari 2018, agendapunt 11: Statenvoorstel scopewijziging Rijnbrug,

Voorzitter,

Het gaat in dit Statenvoorstel volgens de Partij voor de Dieren op een aantal punten mis. De belangrijkste is dat de provincie zwicht voor de asfaltlobby en daarmee blijft vasthouden aan het achterhaalde idee dat méér asfalt het fileprobleem op gaat lossen. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerden dit ook in 2016.

Het moge dan ook duidelijk zijn dat onze fractie tegen de 2x2 rijstroken variant is. De Partij voor de Dieren is niet voor het verbreden van wegen, maar voor aanpak van de oorzaken van files.  

De gedeputeerde gaf in de commissie aan dat er veel onderzoeken ten grondslag liggen aan het voorstel. In het zoeken naar een oplossing is -volgens onze fractie- echter wel sprake geweest van een tunnelvisie op de Rijnbrug. Opvallend is dat GS zich in haar keuzes vooral laat leiden door het bedrijfsleven en marktconsultaties.

Waarom wordt er geen oplossing gezocht in de complexiteit ten noorden van de brug? Liever nog ziet onze fractie minder inzet op symptoombestrijding en meer inzet op alternatieven die zorgen voor minder auto’s op de weg, en dus de échte oorzaak aanpakken. Bijvoorbeeld het stimuleren van flexibele werktijden, thuiswerken en natuurlijk investeren in openbaar vervoer. Deze opties missen in dit voorstel volledig.

Vraag aan gedeputeerde is om in te stemmen met het onderzoeken van alternatieven -ánders dan het aanleggen van extra rijstroken- voor het oplossen van de fileproblematiek rond de Rijnbrug, en een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233-Achterbergsestraatweg verder uit te werken. En daarbij ook te bezien of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn op het kruispunt N233-N225.

De fractie van de Partij voor de Dieren staat op het standpunt dat het verbreden van de Rijnbrug met het voorgestelde bedrag van 65 miljoen een opmaat lijkt naar het verbreden van de hele N233. Hier is de Partij voor de Dieren absoluut geen voorstander van. Daarom dienen wij dit amendement in.

Voorzitter, ik dank u wel

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren