Motie biologische landbouw

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 december 2015, ter bespreking van het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019,

Constaterende dat:

  • In de Landbouwvisie staat: “De provincie Utrecht ziet de biologische landbouw als een duidelijke voortrekker voor de verduurzaming van de landbouw als geheel. De provincie stimuleert de biologische landbouw vanwege de milieuprestaties.”;
  • In het Coalitieakkoord staat: “Biologische landbouw stimuleren we vanwege de duidelijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de landbouw.”;  
  • In het Meerjarenprogramma AVP geen uitwerking is opgenomen van deze wens om de biologische landbouw te stimuleren;

Overwegende dat:

  • De vraag naar biologische producten sneller stijgt dan het aanbod;
  • Biologische landbouw bijdraagt aan provinciale doelen op het gebied van milieu, water en natuur;
  • PS haar controlerende rol moet kunnen uitvoeren, en daarom concrete en controleerbare doelen dienen te worden geformuleerd;

Verzoekt het college van GS om:

  • In het Meerjarenprogramma AVP 2016-2019 doelen te formuleren wat betreft het stimuleren van de biologische landbouw;
  • Van de middelen die in het Meerjarenprogramma AVP ter beschikking komen van de landbouw, een gedeelte te bestemmen voor het stimuleren van de biologische landbouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

Status: Verworpen
Voor: D66, PvdA, SP, 50Plus, PvdD
Tegen: VVD, CDA, PVV, GL, CU, SGP