Bijdrage Program­ma­be­groting 2016 


2 november 2015

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat wij in de politiek af moeten van het menscentrale denken. Het vormt een bedreiging voor het algemeen belang als de mens focust op zijn eigen kortetermijnbelangen. Zo komen kwetsbare waarden, diegenen die geen stem hebben of wiens stem niet gehoord wordt steeds in de verdrukking. Het mens-centrale denken blijkt ook voor de Programmabegroting 2016 het uitgangspunt geweest te zijn.

Motie 1: Subsidies FBE in begroting. Zo is het blijkbaar niet relevant óf en hoevéél subsidie Faunabeheereenheden krijgen voor het nodeloos doden van dieren in onze provincie. Als fel tegenstander van de plezierjacht is de Partij voor de Dieren absoluut geen voorstander van subsidies aan Faunabeheereenheden. In de Beleidsnota Flora en Faunawet 2014 staat: “Er is echter geen sprake van een wettelijke verplichte subsidieverstrekking. Gedeputeerde Staten verstrekken jaarlijks op aanvraag een subsidie voor de exploitatie van de Stichting.” Voorzitter, het is daarom bijzonder vreemd dat de provincie Utrecht, terwijl dat niet wettelijk vereist is, een organisatie subsidieert om bijvoorbeeld ontheffingen in te dienen bij de provincie, waar ieder ander gewoon zelf voor moet betalen. Ook is het bijzonder vreemd, gezien het om aanzienlijke bedragen gaat, dat de Partij voor de Dieren zelfs bij de beantwoording van haar technische vragen hieromtrent geen inzicht gegeven kon worden, maar er kon al wel alvast medegedeeld worden dat de subsidiekosten komend jaar hóger zullen uitvallen. Tevens werd er in de beantwoording gesteld dat de Faunabeheereenheid een ‘wettelijke taak’ uitvoert en daarvoor een exploitatiesubsidie krijgt. Echter, de wettelijke taak van de provincie is het afwegen of verzoeken tot ontheffing of vrijstelling van de Flora- en faunawet kunnen worden gehonoreerd. De uitvoering van faunabeheer is geen taak van de provincie. Deze is belegd bij de grondeigenaar, gebruiker en/of jachthouder. De Partij voor de Dieren vraagt daarom de gedeputeerde om deze verschrijving in de beantwoording van onze technische vragen recht te zetten en te bevestigen dat de Faunabeheereenheid geen wettelijke taak uitvoert.

Geconstateerd kan worden dat de begroting in ieder geval op dit punt incompleet is. Gezien PS over voldoende informatie dient te beschikken om haar budgetrecht naar behoren te kunnen uitvoeren en het subsidiëren van de Faunabeheereenheid bovenwettelijk is, dient de PvdD de volgende motie in: ‘Compleet overzicht subsidies’, waarvan het dictum luidt: “Dragen het college van GS op een volledige Staat van Inkomensoverdrachten in de Programmabegroting 2016 te presenteren, en dit ook in de Programmabegrotingen van 2017, 2018 en 2019 te doen, en gaan over tot de orde van de dag.”

Motie 2: TTIP. Voorzitter, in de Programmabegroting wordt er veel menscentrale aandacht besteed aan de economie, economische groei: de provincie Utrecht als Topregio! Met een hoofdletter ‘T’. Niet alleen van Nederland, nee, hier wordt groot gedacht: Europa! Als GS toch zo begaan lijkt met de ondernemers in de regio, hecht GS er dan hopelijk óók waarde aan dat deze ondernemers niet buitenspel worden gezet door een handelsverdrag waarmee Nederland en de EU de Nederlandse soevereiniteit in de uitverkoop zetten. Niet alleen het Rijk zal hier veel nadeel van ondervinden: de zeggenschap en de beleidsruimte van de provincie zal óók negatief worden beïnvloed. Nieuwe en bestaande wetgeving zal getoetst en verworpen kunnen worden door een technocratisch comité, óók op decentraal niveau. Maar denk ook vooral even aan de ondernemers: iedere dag stoppen nu al noodgedwongen 7 Nederlandse agrariërs, omdat ze de concurrentie met megabedrijven niet meer aankunnen en failliet zullen gaan. Met handelsverdragen als TTIP en CETA zullen de prijzen voor producten van het agrarisch gezinsbedrijf nóg verder dalen. Niet alleen agrariërs, maar ook andere ondernemers uit uw Topregio zullen de dupe worden van TTIP, CETA en bijbehorende clausules. Als de Topregio en de ondernemers in Utrecht u lief zijn, én u oog heeft voor milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy, dan lijkt het de Partij voor de Dieren noodzakelijk om in interprovinciaal verband in Brussel en in Den Haag erop aan te dringen dat de beleidsvrijheid van de provincie niet mag worden beperkt door handelsakkoorden met de VS of Canada, dat vrijhandelsakkoorden geen instrumenten mogen zijn om onze eigen regels en onze eigen rechten te versoepelen of zelfs af te schaffen, en dat alleen harmonisering tussen de EU en de VS of Canada naar de hoogste normen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, mensenrechten en arbeidsrechten bespreekbaar zou moeten zijn. Hiertoe dient de Partij voor de Dieren een motie in, genaamd TTIP, waarvan het dictum luidt: "Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in interprovinciaal verband in Brussel en in Den Haag de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uit te dragen, en in interprovinciaal (IPO) verband de dialoog aan te gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP, en gaat over tot de orde van de dag."

Motie 3: Klimaatbeleid. Voorzitter, dan tot slot het mens-centrale en korte termijn denken in samenhang met het milieu en het klimaat. In de begroting staat gelukkig, en dat lijkt ons een mooi bruggetje, dat een gezonde en veilige leefomgeving een voorwaarde is om een ‘Topregio’ te kunnen zijn. “Bodem, water en milieu hebben onze volle aandacht.” Echter, niet te vroeg juichen: dit was een losse mededeling en wordt niet verder uitgewerkt ten aanzien van het klimaat. De Partij voor de Dieren wil daarom graag van GS horen hoe de provincie zich gaat inspannen om de klimaatdoelen te halen nu er in de uitspraak van de Klimaatzaak is vast komen te staan dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Graag ziet de Partij voor de Dieren inzichtelijk gemaakt hoe de Provincie Utrecht alle zeilen bij zet om de door de rechter opgedragen 25% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 te halen. Daartoe dienen wij onze derde en laatste motie bij dit agendapunt in: motie ambitieuzer klimaatbeleid, waarvan het dictum luidt: "Roepen het college van GS op om met een notitie te komen waarin inzichtelijk wordt gemaakt of de huidige doestellingen en beleidsinspanningen toereikend zijn voor het behalen van de hierboven genoemde doelstellingen, en waarin de rol van de provincie wordt beschreven in het uitvoeren van bovengenoemde zorgplicht alsook hoe het overleg met de andere overheden vorm zou moeten krijgen, en gaan over tot de orde van de dag."

Tot slot, voorzitter, de mens is de enige soort op aarde die zijn eigen leefomgeving en die van andere levende wezens vernietigt. Het menscentrale denken dat hieraan ten grondslag ligt, is niet alleen slecht is voor dier, natuur en milieu, maar uiteindelijk ook voor de mensen zelf. Pas als dit college het aandurft om het menscentrale denken los te laten en de provincie Utrecht te bezien vanuit een ander perspectief, één die dieren, natuur en milieu centraal stelt, dan wordt onze provincie pas écht een Topregio!

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel Arissen

Statenlid Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer