1

Wonen

De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied van onze woon- én leefomgeving. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou zij deze compromisloos wáár moeten maken! Op deze manier kunnen we Voorkomen dat de schaarse natuur en de open, groene ruimten worden ingeruild voor beton:

De Partij voor de Dieren ziet graag dat de provincie leegstand in krimpregio´s actief aangepakt om de druk op binnenstedelijk bouwen te verminderen. En in plaats van nieuwbouw vinden we dat langdurig leegstaande gebouwen vaker omgebouwd kunnen worden tot (starters)woningen. Een registratiesysteem voor leegstaande bebouwing is hiervoor een uitkomst.

Waar herontwikkeling niet in de vraag kan voorzien, wordt het aanbod van woningen uitgebreid door energieneutrale woningen te ontwikkelen in het midden- en lagere prijssegment. Deze woningen worden echter geconcentreerd in reeds bebouwde gebieden. De schaarse natuur en het open landschap delven zodoende niet het onderspit. Dit dreigt onder meer te gebeuren in polder Rijnenburg: wat ons betreft wordt woningbouw in deze polder daarom uitgesloten.

Ook hechten we veel belang aan het ‘vergroenen’ van dorpen en vooral steden. Groene steden en dorpen leveren namelijk veel op voor mens én dier: energiebesparing, minder wateroverlast in de zomer, minder hitte van opgewarmd beton en omzetting van CO2 naar zuurstof. Bovendien is wetenschappelijk aangetoond: Groen in de buurt maakt bewoners gezond en gelukkig!