Amen­dement opheffen vismi­gra­tie­knel­punten


22 november 2009

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 23 november 2009 ter behandeling van het statenvoorstel nummer PS2009EGW23, inzake het Provinciaal Waterplan.

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, als volgt:

I. Aansluitend aan onderdeel 1 van het besluit wordt toegevoegd de volgende tekst:
“, met dien verstande dat aan hoofdstuk 12 (Water voor Natuur) van het ontwerp-Waterplan wordt toegevoegd:

Vismigratie

Maatschappelijke opgave
De visstand is één van de belangrijkste biologische kwaliteitsparameters van de KRW. Het opheffen van barrières (gevormd door kunstwerken zoals sluizen, stuwen en gemalen) en het herstel van leefgebieden zijn belangrijke maatregelen voor een gezonde visstand. Gemalen vormen een barrière en kunnen tevens vissen doden of verwonden. Niet alleen de beperking van migratie is een probleem, ook het dierenwelzijn is gediend met het oplossen van deze knelpunten.

Doelstellingen 2010-2015
Wij starten met het opheffen van de vismigratieknelpunten, conform de planning van het vervangingsprogramma van kunstwerken. Bij elk nieuw waterstaatkundig kunstwerk en bij elke renovatie van waterstaatkundige werken, waterkrachtcentrales en andere barrières wordt beoordeeld of een migratievoorziening noodzakelijk is. Wanneer een migratievoorziening onnodig of onwenselijk blijkt te zijn, wordt het kunstwerk op zijn minst visveilig ingericht. Wanneer er vismigratieknelpunten zijn waarbij het kunstwerk voorlopig niet wordt vervangen en de aard van het achterliggende leefgebied en visstand dat vereisen, wordt het vismigratieknelpunt tot renovatie of vervanging voorzien van een tijdelijke migratievoorziening. Bij het verbeteren van de vismigratie mogen geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden optreden.”


Toelichting:

In het concept Provinciaal Waterplan Utrecht 2010-2015 wordt in zijn geheel niet gesproken over de vismigratie. Wij zijn van mening dat de provincie Utrecht haar verantwoordelijkheid dient te nemen voor de vismigratie. De pompen die Nederland droog houden versnipperen jaarlijks miljoenen levende vissen. De pompen zijn noodzakelijk, maar het dierenleed is daarbij niet onvermijdelijk.

Tijdens de looptijd van dit waterplan dient een eind te worden gemaakt aan visonvriendelijke kunstwerken. De waterschappen weten waar ze aan toe zijn: geen visonvriendelijke gemalen erbij en bij vervanging moet rekening gehouden worden met vismigratie. De provincie Utrecht dient kaders te stellen voor de uitwerking door de waterbeheerders. Hiermee kan een einde komen aan een groot verborgen dierenleed. De strekking van dit amendement is overgenomen uit het Noord-Hollandse Waterplan.

W.A. Bodewitz, PvdD

G. Nalis, PvdA


Status

Voor

PvdA, SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

CDA, VVD, CU, D66, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer