Motie Adviesrol Preven­tieve Maat­re­gelen


29 september 2014

Motie Adviesrol Preventieve Maatregelen

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 29 september 2014, ter bespreking van de beleidsnota Flora- en Faunawet,

Constaterende dat:

  • Vóór het aanvragen van een ontheffing voor het doden van beschermde diersoorten, de ondernemer minimaal twee preventieve maatregelen dient te hebben genomen;
  • De ondernemer hierin nu niet wordt bijgestaan door een deskundig advies;

Overwegende dat:

  • Deze situatie in de praktijk niet altijd leidt tot de meest effectieve keuzen;
  • De keuze voor preventieve maatregelen complex is, omdat verschillende factoren een rol spelen die de effectiviteit en haalbaarheid ervan bepalen: Zo spelen financiele aspecten een rol, gebieds- en locatiespecifieke omstandigheden en soort- en gedragskenmerken van het betreffende dier;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Een adviserende rol in te vullen m.b.t. de keuze van preventieve maatregelen, zodat ondernemers een beroep kunnen doen op provinciale deskundigheid.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Menno Boer, SP

Mieke Hoek, 50PLUS


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, CDA, D66, SP, 50PLUS, PvdD

Tegen

PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Rustgebieden voor Ganzen

Lees verder

Motie Onderzoek Gebiedsinrichting en Predatoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer