Motie Ambi­ti­euzer klimaat­beleid


2 november 2015

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 november 2015 ter behandeling van de Programmabegroting 2016;

Constaterende dat:

  • de rechtbank in Den Haag op 24 juni heeft beslist dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen;
  • de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990;
  • de huidige ambitie van de Staat 16% emissiereductie is;

Overwegende dat:

  • ook de provincie Utrecht wellicht een grotere bijdrage kan leveren om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
  • de provincie op meerdere beleidsterreinen invloed kan uitoefenen op het tegengaan van klimaatverandering en de vermindering van uitstoot van broeikasgassen;

Roepen het college van GS op:

  • met een notitie te komen waarin inzichtelijk wordt gemaakt of de huidige doelstellingen en beleidsinspanningen toereikend zijn voor het behalen van de door de rechter benoemde emissiereductie, en waarin de rol van de provincie wordt beschreven in het uitvoeren van bovengenoemde zorgplicht, alsook hoe het overleg met de andere overheden vorm zou moeten krijgen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen, Partij voor de Dieren

R.G.H van Muilekom, Partij van de Arbeid


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, CU, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, GL, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer