Motie dieren­am­bu­lances


31 oktober 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 31 oktober 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel Programmabegroting 2017,

constaterende dat:

  • De provincie per 1 januari 2017 een grote verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld door de decentralisatie van natuurbeheer;
  • Dieren een eigen, intrinsieke waarde hebben[i] en integraal onderdeel uitmaken van onze natuur;
  • Afdelingen van de dierenambulances in de provincie Utrecht noodlijdend zijn door aflopende subsidies en beperkte gemeentelijke tegemoetkomingen;

overwegende dat:

  • De provincie, als verantwoordelijke bestuurslaag voor het natuurbeheer, verantwoordelijk is voor de in het wild levende dieren;
  • Een professionele en tevens efficiënte organisatie van dierennoodhulp c.q. dierenambulances in het verlengde ligt van de provinciale verantwoordelijkheden en (nieuwe) taken op het gebied van natuurbeheer én van een toenemende maatschappelijke behoefte aan hulp voor dieren in nood;
  • Bij wet is vastgelegd dat hulpbehoevende dieren vallen onder een menselijke zorgplicht[ii];
  • Rijk en provincies nog in gesprek zijn over de verdeling van de verantwoordelijkheid rond vervoer en opvang van gewonde en zieke in het wild levende dieren;

verzoeken het college van GS om:

  • In kaart te brengen welke financiële tekorten er zijn bij bestaande stichtingen met dierenambulances voor noodhulp aan en vervoer van zieke en gewonde, in het wild levende dieren in de provincie Utrecht;
  • Voorafgaand aan de bespreking van de Wet Natuurbescherming, PS te informeren over de tekorten bij dierenambulances, zodat PS in staat zullen zijn aan een eventuele provinciale verantwoordelijkheid invulling te geven;

En gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller, Partij voor de Dieren

Erna Kotkamp, GroenLinks

[i] Wet dieren: http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2015-02-01

Artikel 1.3.: 1) De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. 3) Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van dorst, honger en onjuiste voeding, fysiek en fysiologisch ongerief, pijn, verwonding en ziektes, angst en chronische stress, beperking van hun natuurlijk gedrag voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

[ii] Flora- en Faunawet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0009640/2016-04-14

Artikel 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, SP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PVV, CU, SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer