Motie Gede­pu­teerde Dieren­welzijn


18 mei 2015

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 mei 2015, ter bespreking van het Coalitieakkoord:

Constaterende dat:

  • Er tussen 2007 en 2011 een Gedeputeerde Dierenwelzijn is geweest in Utrecht;
  • Deze in de vorige periode is geschrapt als aparte portefeuille;
  • Ook in het nu voorliggende Coalitieakkoord dierenwelzijn niet als aparte portefeuille terugkeert.

Overwegende dat:

  • Er veel vraagstukken zijn waar dierenwelzijn een rol in speelt, waaronder ganzenbeheer, het bevorderen van de biodiversiteit en uitbreidingen in de (melk)veehouderij;
  • De belangen van dieren moeten worden meegewogen in de besluitvorming;
  • Er meer afstemming nodig is tussen de verschillende terreinen waarbinnen dierenwelzijn een rol speelt (e.g. landbouw en natuur);
  • Het instellen van één eindverantwoordelijke hiertoe een bijdrage kan leveren.

Verzoekt het college van GS om:

  • Een aparte portefeuille Dierenwelzijn in te stellen en deze aan één van de Gedeputeerden toe te wijzen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, PVV, SP, ChristenUnie, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, GroenLinks, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer