Motie Waterkracht

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 februari 2013, ter bespreking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028:

Constaterende dat:

  • GS in paragraaf 4.2.2 het volgende aangeeft: “We stimuleren het gebruik van alle duurzame energiebronnen: windenergie, biomassa, (diepe) geothermie, warmte-koudeopslag, zonne-energie, waterkracht en benutten van restwarmte.”

Overwegende dat:

  • Het opwekken van energie door middel van waterkracht gepaard kan gaan met het verhakselen van vis.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

  • Daar waar zij haar stimulerende rol invult ten aanzien van waterkracht, deze tevens te doen vergezellen van een stimulerende rol om deze energieopwekking op een visvriendelijke manier te doen geschieden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg

 

Status: Aangenomen
Voor: PvdA, CDA, D66, PVV, GL, SP, CU, 50+, PvdD
Tegen: VVD, SGP