Monde­linge vragen Fietspad Zeist-West - De Uithof


Indiendatum: sep. 2017

Mondelinge vragen Provinciale Staten 25 september 2017, agendapunt 4: Vragenhalfuurtje

Voorzitter,

Hoewel er vandaag een mail is verstuurd met een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst over het fietspad wil ik graag toch mijn vragen stellen aan gedeputeerde. De vragen stel ik n.a.v. van een artikel in het AD d.d. 15 september 2017. In dit artikel wordt melding gemaakt van een besloten bijeenkomst op 26 september, dat is morgen.

De provincie Utrecht heeft een variantenstudie laten uitvoeren naar de alom ongewenste nieuwe fietsverbinding tussen Zeist-West en de Uithof. De uitkomsten hiervan zullen in een besloten bijeenkomst (gepland 26 september) met de gemeentes De Bilt en Zeist worden besproken. Natuur- en milieuorganisaties en de fietsersbond hebben zich eerder duidelijk uitgesproken tégen het fietspad. Ook de gemeentes De Bilt en Zeist wilden er niet aan. De aanleg ervan zou zorgen voor ernstige aantasting van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden.

Waarom worden de nieuwe onderzoeksuitkomsten besproken in een besloten bijeenkomst?
Worden de uitkomsten openbaar gemaakt? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Is in het onderzoek de optie meegenomen om bestaande infrastructuur fietsvriendelijker maken? Zo nee, waarom niet?

Is de bijeenkomst van 2 oktober wél openbaar? Hoe weten wij of de informatie die wij op 2 oktober krijgen, dezelfde informatie is, die op 26 september is besproken. Nav de antwoorden van gedeputeerde hebben wij hoge verwachtingen van de bijeenkomst op 2 oktober.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 25 sep. 2017

Beantwoording door Gedeputeerde Verbeek-Nijhof

We doen dit onderzoek in gezamenlijkheid met gemeenten De Bilt en Zeist. Omdat het gaat om een kwetsbaar gebied hebben we bureau Tauw de opdracht gegeven andere mogelijkheden te onderzoeken dan het tracé waar we tot nu toe op gefocust waren. Hierbij hebben we het 'rapport Waardenburg' en de reacties van milieu- en natuurorganisaties meegegeven aan bureau Tauw. Vorige week hebben we een presentatie in Zeist gehad. Op verzoek van de wethouder was deze bijeenkomst aanvankelijk besloten, maar deze werd uiteindelijk toch openbaar gemaakt. Tijdens de presentatie is ook ingesproken namens milieu- natuurorganisaties. Morgenavond - d.d. 26 september - is er een bijeenkomst rondom het fietstracé in de gemeente De Bilt gepland en d.d. 2 oktober is de bijeenkomst en bespreking over het tracé met de Staten. Bureau Tauw zal bij deze gelegenheid een toelichting geven. Alles informatie rondom de besluitvorming en eventuele realisatie van de fietsroute wordt openbaar. Op dit moment is nog geen besluit genomen.

Interessant voor jou

Vragen over aanrijdingen met reeën

Lees verder

Vragen over provinciale inzet voor een betere luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer