Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Fami­lie­be­drijf


5 februari 2018

Bijdrage Provinciale Staten 5 februari 2018, agendapunt 10: Statenvoorstel Initiatiefvoorstel Familiebedrijf,

Voorzitter,

Het initiatief voor een verbindende rol van de provincie voor kleinschalige familiebedrijven met een lokale oorsprong en een sterk regionale inbedding willen wij steunen.

In de maatschappij heerst een tendens van voortgaande schaalvergrotingen. Dit gaat vaak hand in hand met de teloorgang van andere belangrijke waarden; zoals wederzijdse verbondenheid tussen bedrijven en de lokale gemeenschap, en de motivatie om in te zetten op duurzaamheid & innovatie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan zich vinden in de constatering dat MKB familiebedrijven vaker andere waarden dan louter kapitaalwinst in het vaandel dragen. We onderschrijven daarom de onderbouwing die het voorstel onder de aandacht brengt: Dat juist familiebedrijven het op deze thema’s beter doen dan niet-familiebedrijven, heeft te maken met het feit dat ze niet bezig zijn met winst op korte termijn; Ze kijken meer naar de lange termijn.”

MKB familiebedrijven zijn dikwijls ingebed in de lokale gemeenschap. Voorzitter, door deze verbondenheid hebben zij meer oog voor sociaal maatschappelijke thema’s. Dit door een wederkerige afhankelijkheid in de vorm van sponsorverbanden, lokaal werkgeverschap – en aandacht voor elementen die binnen de nabije gemeenschap van waarde zijn, zoals natuur, omgeving en landschap. Hierdoor opereren familiebedrijven met een meer integraal perspectief. Voorzitter, wanneer kleinschalige familiebedrijven niet het hoofd boven water houden, gaat er ons inziens méér verloren dan een schakel in de economie.

Los van de inhoud vindt de Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel een degelijk voorstel: Het is voorzien van een volledige onderbouwing die gesteund wordt door relevante feiten. Naar aanleiding van de feedback die in de commissie MME is meegegeven aan de initiatiefnemers, is er een aantal verbeteringen in het voorstel aangebracht.

De Partij voor de Dieren steunt dit voorstel en hoopt dat een verbindende rol van de provincie zal bijdragen aan een versterking van de positie van kleinschalige familiebedrijven.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller – Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer