Amen­dement Biomassa is niet duurzaam


19 september 2016

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 19 september 2016, ter bespreking van de Energieagenda 2016-2019,

Constaterende dat:

 • In de Energieagenda 2016-2019 gesproken wordt over biomassa als duurzame energiebron;
 • De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in haar visiedocument t.a.v. biomassa o.a. stelt dat biomassa leidt tot grootschalige ontbossing en enorme CO2 uitstoot, maar niet tot klimaatwinst. [1]
 • Bij de verbranding van hout niet alleen CO2 vrijkomt, maar ook schadelijke stoffen als roet, fijnstof, kwik en dioxines;

Overwegende dat:

 • De provincie Utrecht, gezien bovenstaande constateringen, alle mogelijkheden zou moeten aangrijpen om de bouw van de biomassacentrale op Lage Weide geen doorgang te laten vinden;
 • Omwonenden van industrieterrein Lage Weide en verschillende fracties in de gemeente Utrecht, waaronder de PvdD, zich uitspreken tegen de bouw van de biomassacentrale op Lage Weide die 50-80 vrachtwagens biomassa per dag aan bevoorrading nodig zal hebben;
 • Gezien bovenstaande, de provincie Utrecht biomassa niet als duurzame energiebron zou moeten opnemen in de Energieagenda 2016-2019;

Verzoekt het college van GS om:

In de ‘Energieagenda 2016-2019’ de volgende wijzigingen aan te brengen:

 • Op pagina 10 het woord ‘biomassa’ te schrappen uit de volgende zin: ‘Zon, aardwarmte, biomassa, wind en waterkracht zijn op dit moment beschikbare vormen van duurzame energie in onze provincie’;
 • Op pagina 10 ‘Biomassa’ uit figuur 2 en 3 te schrappen;
 • Op pagina 11 de woorden ‘biomassa en’ te schrappen uit de zin: ‘Het potentieel van nu is gebaseerd op beschikbaarheid op provinciaal grondgebied van energiebronnen (biomassa en waterkracht), (…)’;
 • Op pagina 12 de volgende alinea te schrappen: ‘Warmtenetten kunnen ook gevoed worden met de warmte afkomstig uit verbranding van biomassa. Er moet dan wel gelet worden op de oorsprong van de biomassa en de wijze waarop de biomassa omgezet wordt in warmte. Dit is namelijk niet in alle gevallen duurzaam.’;
 • Op pagina 14 de woorden ‘kolencentrales (voor bijstook van biomassa)’ te schrappen uit de zin: ‘Onze provincie is (…) geldt als groene stroom)’.
 • Op pagina 31 ‘of biomassa’ te schrappen uit de zin: ‘Op een energieneutraal melkveebedrijf is het energieverbruik gelijk aan de eigen productie van energie uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa).’

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

René Dercksen - PVV

1.] https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocument-biobrandstof


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GL, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie gemeentelijke energiedoelen

Lees verder

Motie geen jacht in stiltegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer