Amen­dement gelijk­stelling vijf vrij bejaagbare soorten


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb).

Besluiten in artikel 3.2.4 Jacht van de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl):

‘’Artikel 3.2.4 Jacht

Het faunabeheerplan bevat inzake de jacht minimaal de volgende gegevens:

a. een beschrijving van de samenhang tussen de jacht op de wildsoorten, het beheren van de populaties van deze soorten en het bestrijden van schade door deze soorten;

b. een omschrijving van de redelijke wildstand, als bedoeld in artikel 3.20, derde lid, van de wet alsmede een onderbouwing van de wijze waarop de jacht hieraan zal bijdragen; en

c. een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens, onderverdeeld naar diersoort, per wildbeheereenheid, in de 6 jaren voorafgaand aan de periode waarop het plan betrekking heeft.’’

het voorstel als volgt te wijzigen:

‘’Artikel 3.2.4 Jacht

1. Het faunabeheerplan bevat inzake de jacht minimaal de volgende gegevens:

a. een beschrijving van de samenhang tussen de jacht op de wildsoorten, het beheren van de populaties van deze soorten en het bestrijden van schade door deze soorten;

b. een omschrijving van de redelijke wildstand, als bedoeld in artikel 3.20, derde lid, van de wet alsmede een onderbouwing van de wijze waarop de jacht hieraan zal bijdragen; en

c. een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens, onderverdeeld naar diersoort, per wildbeheereenheid, in de 6 jaren voorafgaand aan de periode waarop het plan betrekking heeft.

2. De wildsoorten als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, van de wet komen niet in aanmerking voor jacht. Onverminderd het bepaalde in dit artikel zijn op deze wildsoorten de vereisten van artikel 3.2.1 tot en met artikel 3.2.3 van de Vnl van toepassing.’’

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, 50+

Tegen

GL, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer