Motie dieren­am­bu­lances – vervolg PS 31 oktober


12 december 2016

Motie dierenambulances – vervolg PS 31 oktober

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb),

constaterende dat:

  • De provincie per 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld voor het behoud én de bescherming van onze natuur en de in het wild levende dieren;
  • De Staten op 31 oktober j.l. een motie hebben aangenomen die vraagt om een overzicht van de financiële tekorten van Utrechtse dierenambulances, zodat de Staten een besluit voor een provinciale bijdrage aan het oplossen van deze tekorten kunnen overwegen;
  • Inmiddels is vastgesteld dat meerdere Utrechtse dierenambulances kampen met financiële tekorten,

overwegende dat:

  • Het Rijk onveranderd verantwoordelijk is voor het verlenen van ontheffingen voor het vervoer van zieke en gewonde dieren in een dierenambulance;
  • De Dierenbescherming de financiering van de dierenambulance niet meer ziet als kerntaak en daarom per 1 januari 2018 stopt met de financiering,

verzoeken het college van GS om:

  • Om in lijn met de Rijksbevoegdheid voor het afgeven van ontheffingen voor dierenambulances, middels een brief bij het Rijk te pleiten voor een financiële bijdrage aan de Utrechtse dierenambulances,

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen Partij voor de Dieren

Kees de Kruijf Partij voor de Arbeid

René Dercksen Partij voor de Vrijheid

Erna Kotkamp GroenLinks


Status

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer