Amen­dement over de komst van mega­stallen


31 oktober 2011

Amendement Stop veefabrieken Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 31 oktober 2011,
Ter bespreking en vaststelling van de Landbouwvisie:

Overwegende dat:
- De Landbouwvisie, voor zover het bieden van ruimte aan megastallen, in haar huidige vorm niet in overeenstemming is met het statenbesluit Burgerinitiatief Stop veefabrieken Utrecht van 7 februari 2011;
Besluiten:

In de Landbouwvisie de tekst op bladzijde 25:

“Voor een aantal bedrijven is 1,5 hectare bouwperceel niet voldoende. Voor deze bedrijven maakt de provincie onder voorwaarden een doorgroei naar een bouwperceel van maximaal 2,5 hectare mogelijk. De provincie stelt de volgende voorwaarden aan deze doorgroei:
1. de uitbreiding is ruimtelijk aanvaardbaar;
2. de uitbreiding vindt niet plaats in waterbeschermingsgebieden of waterbergingslocaties;
3. er wordt voorzien in een goede landschappelijke inpassing met behoud van het agrarisch cultuurlandschap;
4. de uitbreiding draagt bij aan verbetering van het dierenwelzijn en/of;
5. de uitbreiding draagt bij aan vermindering van de milieubelasting en/of;
6. de uitbreiding draagt bij aan verbetering van de volksgezondheid;
7. er wordt rekening gehouden met water-, bodem-, ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteiten;
8. er vindt geen onevenredige verstoring plaats van het stilteniveau in stiltegebieden.
Daarnaast is doorgroei naar maximaal 2,5 hectare mogelijk als dit noodzakelijk is voor het plaatsen van gebouwen, bouwwerken en opslag voor duurzame energie.”

Te wijzigen als volgt:
“Voor wat betreft de ruimtelijke kaders voor de landbouw werkt de provincie het statenbesluit Burgerinitiatief Stop veefabrieken Utrecht van 7 februari 2011 nader uit.’’

En besluiten te verwijderen de tekst op bladzijde 26:
“De provincie zet in op:
- bouwpercelen tot maximaal 1,5 hectare, met de mogelijkheid tot uitbreiding tot 2,5 hectare in bijzondere situaties en onder strikte voorwaarden;”

Willem van der Steeg

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer