Motie over het provin­ciaal ganzen­beleid


27 juni 2011

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 27 juni 2011;

Gelezen hebbende de ingekomen brief van de Faunabescherming omtrent een alternatief advies voor het beheer van ganzen:

Constaterende dat:
- De provincie Utrecht een wettelijke taak heeft ten aanzien van faunabeleid;
- De zogenaamde Ganzen-7 aan GS een brief hebben gestuurd met betrekking tot toekomstig ganzenbeheer, die ervoor pleit om honderdduizenden ganzen te doden;

Overwegende dat:
- Het Coalitieakkoord de volgende passage kent: ‘’Om dierenwelzijn te bevorderen gaan wij in overleg met de buurprovincies en natuurbeheerders, binnen het huidige beleid, alternatieve en innovatieve verjagings- en bestrijdingsprojecten opzetten en stimuleren’’;

Verzoekt het college om:
Te onderzoeken welke alternatieve en innovatieve methoden, anders dan doding, met betrekking tot ganzenbeheer, in aanmerking zouden kunnen komen voor opname in het provinciaal ganzenbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PVV, CDA, SGP, SP, D66, 50PLUS

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer