Amen­dement over het transport van biomassa


4 februari 2013

Amendement Transport biomassa

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 februari 2013, aan de orde hebbende het statenvoorstel Vaststellen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 provincie Utrecht;

besluiten:

aan het statenvoorstel toe te voegen:

"met dien verstande dat:

1. in PRS paragraaf 4.2.2.4 Energie uit biomassa, aan de tekst onder het kopje Beleid: "Vooral bij grootschalige biomassaverbrandingsinstallaties is het bij de locatiekeuze belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden voor aan- en afvoer van biomassa, elektriciteit en warmte." wordt toegevoegd: "Biomassa die over grote afstanden moet worden getransporteerd om deze om te zetten in energie beschouwen wij niet als duurzaam. Met het hier beschreven beleid en de bijbehorende regel in de PRV faciliteren wij deze vorm van energieproductie niet."

2. in de PRV bij Toelichting Artikel 2.9 Biomassalocatie, aan de tekst:

Gehele artikel:

"Dit artikel biedt naast mestvergisting ook ruimte voor andere vormen van be- en verwerking van biomassa die passen bij de agrarische bedrijfsvoering en bij activiteiten in het landelijk gebied, zoals groenbeheer." toegevoegd wordt: "Dit artikel heeft geen betrekking op biomassa die over grote afstanden moet worden getransporteerd om deze om te zetten in energie."

Toelichting:
Voor vergisting van biomassareststromen zijn vaak grote installaties en opslagfaciliteiten nodig. Het verslepen van grote stromen biomassa over grote afstanden is allesbehalve duurzaam. Zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar bronnen van regionale herkomst.

Willem van der Steeg, PvdD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, PVV, SP, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, D66, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer