Amen­dement over mest als niet-duurzame biomassa


4 februari 2013

Amendement Mest niet bestempelen als duurzame biomassa

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 februari 2013, aan de orde hebbende het statenvoorstel Vaststellen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 provincie Utrecht;

besluiten:

aan het statenvoorstel toe te voegen:

"met dien verstande dat:

1. in PRS paragraaf 4.2.2.4 Energie uit biomassa, aan de tekst onder het kopje Beleid: "Naast mestvergisting bieden wij ook ruimte voor andere vormen van be- en verwerking van biomassa die passen bij de agrarische bedrijfsvoering en bij activiteiten in het landelijk gebied, zoals groenbeheer. Energie uit biomassa kan ook verkregen worden via verbranding. Vooral bij grootschalige biomassaverbrandingsinstallaties is het bij de locatiekeuze belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden voor aan- en afvoer van biomassa, elektriciteit en warmte." wordt vervangen door: "Naast vergisting bieden wij ook ruimte voor andere vormen van be- en verwerking van biomassa die passen bij de agrarische bedrijfsvoering en bij activiteiten in het landelijk gebied, zoals groenbeheer. Energie uit biomassa kan ook verkregen worden via verbranding. Vooral bij grootschalige biomassaverbrandingsinstallaties is het bij de locatiekeuze belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden voor aan- en afvoer van biomassa, elektriciteit en warmte. Het gebruik van mest als ingrediënt voor de opwekking van duurzame energie beschouwen wij niet als duurzaam. Mest valt dus niet onder de noemer duurzame biomassa."

2. in PRS paragraaf 4.2.2.4 Energie uit biomassa, onder het kopje Toelichting, de tekst: "Bij (co-)vergisting op boerderijniveau wordt mest uit het eigen bedrijf vergist en wordt organisch materiaal uit het eigen bedrijf of van elders toegevoegd aan het vergistingsproces. Deze vorm van agrarische activiteit kan op het bedrijf zelf plaatsvinden, rekening houdend met de omgevingsvergunning. wordt vervangen door "Bij (co-)vergisting op boerderijniveau wordt organisch materiaal uit het eigen bedrijf, niet zijnde mest, of van elders vergist. Deze vorm van agrarische activiteit kan op het bedrijf zelf plaatsvinden, rekening houdend met de omgevingsvergunning."

3. in PRS bijlage: Gebruikte begrippen en afkortingen, de definitie voor biomassa: "Biomassa is een verzamelnaam voor biologisch afval dat omgezet kan worden in energie. Het bestaat meestal uit dood plantenmateriaal (snoeihout, GFT of speciaal gekweekte gewassen), maar kan in sommige gevallen ook uit dierlijk (mest) of menselijk (rioolslib) afval bestaan." wordt vervangen door: "Biomassa is een verzamelnaam voor biologisch afval dat omgezet kan worden in energie. Het bestaat meestal uit dood plantenmateriaal (snoeihout, GFT of speciaal gekweekte gewassen), maar kan in sommige gevallen ook uit menselijk (rioolslib) afval bestaan."

4. in de PRV bij Toelichting Artikel 2.9 Biomassalocatie, aan de tekst: Gehele artikel: "Dit artikel biedt naast mestvergisting ook ruimte voor andere vormen van be- en verwerking van biomassa die passen bij de agrarische bedrijfsvoering en bij activiteiten in het landelijk gebied, zoals groenbeheer." toegevoegd wordt: "Dit artikel heeft geen betrekking op het gebruik van mest als ingrediënt voor de opwekking van duurzame energie, aangezien mest geen duurzame biomassa is."

Toelichting:

Mest uit de gangbare veehouderij is het product van een systeem dat een grote aanslag pleegt op natuurlijke hulpbronnen, medeverantwoordelijk is voor de kap van tropisch regenwoud en een substantiële bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast stimuleert mestvergisting het opstallen van dieren en gaat hiermee weidegang tegen.

Willem van der Steeg, PvdD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, D66, SP, CDA, PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer