Amen­dement over wind­molens bij knooppunt Ever­dingen


4 februari 2013

Amendement Windmolens knooppunt Everdingen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 februari 2013, aan de orde hebbende het statenvoorstel Vaststellen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 provincie Utrecht;

besluiten:

aan het statenvoorstel toe te voegen:

"met dien verstande dat:

1. in PRS paragraaf 4.2.2.1 Windenergielocatie, de tekst: "Er is een initiatief voor het realiseren van enige windmolens in de zuidoost oksel van knooppunt Everdingen. Hiertegen lijken in principe geen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren te bestaan. De locatie ligt dicht bij de A2/A27 en het knooppunt Everdingen. Wel is deze locatie gelegen in het Groene Hart. In de Voorloper Groene Hart is vastgelegd dat er geen nieuwe initiatieven voor windenergielocaties worden opgenomen. Deze locatie kan echter worden gezien als een alternatief voor de nu te schrappen locaties in het Groene Hart bij Woerden, Abcoude en Breukelen. Alvorens een definitief standpunt over deze zoeklocatie te bepalen willen wij het maatschappelijk draagvlak toetsen. Het betreft immers een wezenlijke aanpassing van het ruimtelijk beleid ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Zeker windenergielocaties kunnen tot maatschappelijke weerstand leiden. In hoeverre voor deze locatie sprake is van voldoende maatschappelijk draagvlak hebben wij nog niet kunnen toetsen. Hiertoe starten wij een partiële herzieningsprocedure van de PRS en PRV." wordt vervangen door: "Er is een nitiatief voor het realiseren van enige windmolens in de zuidoost oksel van het knooppunt Everdingen. Hiertegen lijken in principe geen zwaarwegende ruimtelijke bezwaren te bestaan. De locatie ligt dicht bij de A2/A27 en het knooppunt Everdingen. Wel is deze locatie gelegen in het Groene Hart. In de Voorloper Groene Hart is vastgelegd dat er geen nieuwe initiatieven voor windenergielocaties worden opgenomen. Deze locatie kan echter worden gezien als een alternatief voor de nu te schrappen locaties in het Groene Hart bij Woerden, Abcoude en Breukelen. Alvorens een definitief standpunt over deze zoeklocatie te bepalen, willen wij het maatschappelijk draagvlak toetsen! Het betreft immers een wezenlijke aanpassing van het ruimtelijk beleid ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Zeker windenergielocaties kunnen tot maatschappelijke weerstand leiden. In hoeverre voor deze locatie sprake is van voldoende maatschappelijk draagvlak hebben wij nog niet kunnen toetsen. Hiertoe starten wij een partiële herzieningsprocedure van de PRS en PRV."

Toelichting:

Op korte termijn zal gestart worden met een partiële herzieningsprocedure van de PRS en PRV ten behoeve van een zoeklocatie windenergie in de zuidoost oksel van knooppunt Everdingen in de Autenasepolder langs de A2. De locatie ligt dicht bij de A2/A27 en het knooppunt Everdingen en is gelegen in het Groene Hart. Op geringe afstand van de zoeklocatie ligt het in 2010 gebouwde ecoduct Autena, waarvan de kosten 8,3 miljoen euro waren. Er heersen grote twijfels of windmolens een verstorende werking op het ecoduct kunnen hebben.

Willem van der Steeg, PvdD


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SGP, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer