Coali­tie­ak­koord dieren­welzijn


20 mei 2007

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 21 mei 2007


Kennis genomen hebbende van het coalitieakkoord tussen de fracties van CDA, VVD en PvdA 2007 – 2011, “Slagvaardig samen werken aan kwaliteit en duurzaamheid”.

Constaterende dat aan dierenwelzijn een groeiend maatschappelijk belang wordt toegekend en als belangrijk maatschappelijk thema geen onderdeel uitmaakt van het coalitieakkoord,

constaterende dat dierenwelzijn, als onderdeel van duurzaamheid in het coalitieakkoord ontbreekt.


Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten aansluitend op het coalitie-akkoord dierenwelzijn als aandachtspunt te formuleren en voor 2008 een dierenwelzijnsnotitie aan de Provinciale Staten voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag.


W.A. Bodewitz
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, CU, D66, MooiUtrecht

Tegen

CDA, VVD, PvdA, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer