Motie dring aan op gemeen­te­lijke afkop­pe­lings­ver­or­dening regen­water


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel herijking PRS PRV 2016,

constaterende dat:

  • Bij hevige regenval het afwateringssysteem onvoldoende kan zijn; [1]
  • Dat deze problemen met name voorkomen in het stedelijk gebied, omdat water door het verharde oppervlak niet goed weg kan.

overwegende dat:

  • Wegens klimaatverandering zich meer extreme weersituaties zullen voordoen die leiden tot schade aan en overbelasting van het afwateringssysteem; [1]
  • Een aantal gemeenten een afkoppelverordening heeft vastgesteld (gemeente Stichtse Vecht) of hier mee bezig is (gemeente Utrecht);
  • Afkoppeling (bijvoorbeeld het afkoppelen van daken van het riool) de waterkwaliteit en afwatering(ssysteem) in het stedelijk gebied ten goede komt;
  • Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een impulsregeling heeft ter verbetering van de waterkwaliteit. Iedere euro die gemeentes inleggen om afkoppeling te realiseren wordt aangevuld met een euro vanuit het Waterschap tot maximaal 300.000 euro;
  • Dergelijke afkoppelingsregelingen de waterschappen en gemeenten, en dus indirect de provincie, geld besparen.

verzoeken het college van GS om:

  • Samen met de waterschappen bij gemeenten aan te dringen op het vaststellen van dergelijke afkoppelverordeningen;
  • Te informeren over de voortgang.

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, Provincie Utrecht (Herijking PRS 2016), pagina 39.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP, GL, 50+

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer