Motie Duide­lijkheid over reductie aantallen gehouden dieren in de Provincie Utrecht - Verworpen


26 juni 2024

Verzoekt het college van GS

1. Zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke reductie van het aantal dieren in de veehouderijen in onze Provincie minimaal noodzakelijk is om de wettelijke en provinciale doelen op natuur, water, bodem, biodiversiteit, milieu en klimaat te behalen.

2. De uitkomsten met PS te delen.

Aanleiding

De kaderstellende notitie UPLG, noch het concept-UPLG, maken inzichtelijk welke reductie van aantal gehouden dieren minimaal noodzakelijk is voor de realisatie van de grote en urgente opgaven van de provincie Utrecht als gaat om de doelen op natuur, water, bodem, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Beoogd effect

Duidelijkheid en inzicht, voor alle betrokkenen, in de noodzakelijke reductie van het aantal in de landbouw gehouden dieren dat nodig is om de wettelijke en provinciale doelen te behalen. Dit is met name relevant bij de uitwerking en uitrol van het UPLG.

Argumenten

• Het coalitie akkoord stelt dat De doelen uit het Programma Landelijk Gebied vragen een ontwikkeling naar grondgebondenheid en om minder dieren per hectare, maar maakt dit niet concreet.

• Door inzicht te krijgen in de noodzakelijke reductie van het aantal gehouden dieren in relatie tot de doelen kunnen we als provincie de juiste keuzes en afwegingen maken in transitie in het landelijke gebied.

• De provincie Utrecht telt 2.590.000 gehouden dieren in de landbouw en heeft grote en urgente opgaven als gaat om de doelen op natuur, water, bodem, biodiversiteit, milieu en klimaat: doelen voor KRW, VHR-soorten en habitattypen, wettelijke opgaven reductie uitstoot stikstof (46% reductie ten opzichte van 2018, dat is 2743 kiloton), methaan (0,09 megaton Co2 reductie eq/jaar) en broeikassen (in 2030 0,3 megaton Co2 reductie ten opzichte van 2021).

• Uit alles blijkt deze doelen alleen behaald kunnen worden met een aanzienlijke reductie van het aantal gehouden dieren in de veehouderijen. Echter, noch het kaderstellend document, noch het concept-UPLG maken inzichtelijk welke reductie van aantal gehouden dieren hiervoor minimaal noodzakelijk is.

Jesseka Batteau, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Basiskwaliteit Natuur onderdeel van UPLG - Verworpen

Lees verder

Motie Dierwaardige veehouderij op voorsprong - Verworpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer