Motie elk dier is een icoon


12 december 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb).

constaterende dat:

  • In Nederland nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit is overgebleven[1];
  • Nederland onderaan de EU27-lijst staat betreffende de staat van instandhouding van habitattypen; [2]

overwegende dat:

  • In de Natuurvisie van de provincie Utrecht staat dat zij de ambitie heeft om de biodiversiteit van Utrecht te behouden en te versterken;
  • De provincie Utrecht een lijst met icoonsoorten heeft opgesteld;
  • Elk dier een icoon is;
  • Dat een lijst met icoonsoorten niet afdoende is, omdat de dieren buiten deze lijst te weinig bescherming krijgen.

verzoeken het college van GS:

  • Om concrete doelstellingen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen hoe alle biodiversiteit in de provincie Utrecht wordt versterkt;
  • Iedere twee jaar te rapporteren en evalueren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren

[1] http://www.clo.nl/indicatoren/nl1440-ontwikkeling-biodiversiteit-msa

[2] http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016/themas/natuur/instandhouding-soorten-en-habitattypen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, 50+

Tegen

GL, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer