Motie Meat Free Monday


19 september 2016

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 19 september, ter behandeling van de Energieagenda 2016 – 2019,

Constaterende dat:

  • De uitstoot van broeikasgassen de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering;
  • GS in de energieagenda een relatie leggen met bodemdaling en consumptie;
  • de provincie Utrecht middels de voorliggende energieagenda onder meer beoogt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door in te zetten op energiebesparing;
  • De productie van vlees een hoog energieverbruik kent en gepaard gaat met een grote uitstoot van CO2;[1]

Overwegende dat:

  • Als alle Nederlanders één dag per week geen vlees zouden eten, dit een reductie teweeg brengt van 3,2 megaton CO2 uitstoot, vergelijkbaar met 1 miljoen minder auto’s op de weg;
  • De provincie als organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft;
  • Dat het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich meebrengt;

Verzoeken het college van GS om:

  • Op maandagen in het gehele provinciehuis alleen plantaardig eten aan te bieden (ergo: Meat Free Monday)

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] Livestock's long shadow, FAO: http://www.europarl.europa.eu/climatechange/doc/FAO%20report%20executive%20summary.pdf


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, GL, PvdD

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP, 50PLUS

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer