Motie onderzoek draag­kracht natuur in relatie tot veestapel


7 februari 2011

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 februari 2011 ter behandeling van het Statenvoorstel Verordening Veehouderij, Stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht,

Constaterende dat:
In de Stikstofverordening geen verband is gelegd tussen de grootte van de veestapel en de draagkracht van de natuur;

Overwegende dat:
De Stikstofverordening enkel betrekking heeft op emissies uit stallen en dat deze emissies minder dan de helft van de ammoniakemissies uitmaken;
De overige ammoniakemissies minstens even hoog zullen blijven of zelfs kunnen stijgen door uitbreiding van de veestapel;
De Stikstofverordening uitbreiding van de veestapel mogelijk maakt, zeker wanneer de dierrechten en het melkquotum in 2015 afgeschaft worden;
Om de Utrechtse veestapel van voer te voorzien, elders op de wereld een oppervlakte van tweemaal de provincie Utrecht met veevoergewassen wordt beteeld (pg. 11 Stikstofverordening);

Van mening zijnde dat:
Het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de stikstofgevoelige habitats, d.w.z. verlaging van de totale depositie tot de Kritische Depositie Waarde, het uitgangspunt en het doel dient te zijn;

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
Onderzoek te laten verrichten naar de draagkracht van de Utrechtse natuur in relatie tot de grootte van de veestapel.

En gaan over tot de orde van de dag.

W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

D66, CU, SGP, PvdA, VVD, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer