Motie over stop op uitbreiding inten­sieve veehou­derij


7 februari 2011

Motie stop op uitbreiding intensieve veehouderij

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 februari 2011 ter behandeling van het Statenvoorstel Koersdocument Landbouw,

Constaterende dat:
Het Koersdocument Landbouw duurzaamheid als uitgangspunt hanteert;
In het Koersdocument Landbouw geen visie is ontwikkeld ten aanzien van het bieden van ruimte voor de intensieve veehouderij;

Overwegende dat:
Uitbreiding van de intensieve veehouderij ongewenst is vanwege duurzaamheidsproblemen zoals het mestoverschot (nitraat-/ fosfaat-/ ammoniakproblematiek), dierenwelzijnsproblemen, kap van regenwoud voor veevoer, onttrekking mineralen van elders, broeikasgasuitstoot, geuroverlast, stofuitstoot en ruimtelijke kwaliteit;

Van mening zijnde dat:
Uitbreiding van de intensieve veehouderij moet worden voorkomen;

Spreken uit dat:
Een stop op de uitbreiding van intensieve veehouderij onderdeel dient uit te maken van de verder uit te werken Landbouwvisie.

En gaan over tot de orde van de dag.

W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, GL, SP, D66

Tegen

VVD, CDA, CU, PvdA, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer