Motie Regionale Vogel­opvang


12 november 2012

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 12 november 2012, ter bespreking van de programmabegroting 2013 c.a.,

Constaterende dat:
• De gemeente Utrecht structureel bijdraagt aan de instandhouding van de regionale vogelopvang, evenals enkele regiogemeentes,
• Nog niet alle regiogemeentes een bijdrage leveren, evenmin als de Provincie,
• Er daardoor structurele problemen blijven bestaan bij het beheer, capaciteit en onderhoud van de vogelopvang,

Tevens constaterende dat:
• In de begroting van de gemeente Utrecht voor 2013 bij amendement is voorzien in een extra bijdrage van € 33.000 om deze problemen het hoofd te bieden,
• Daar een opdracht aan het college van B&W van Utrecht aan vast zit om de bijdragen uit de regio structureel te regelen,

Van mening dat:
• De Provincie Utrecht een medeverantwoordelijkheid heeft bij de vogelopvang en zelf ook het initiatief kan nemen om een structurele oplossing te bewerkstelligen,

Draagt het college op:
• Bij de voorjaarsnota 2013, in samenspraak met de gemeente Utrecht en de regiogemeentes in het verzorgingsgebied, te komen tot een financiële bijdrage voor de Regionale Vogelopvang gedurende de resterende collegeperiode,
• Hiervoor een dekkingsvoorstel aan PS voor te leggen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van der Steeg (PvdD) Mineur (SP)


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, D66, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie tegengaan bijensterfte Utrecht

Lees verder

Motie Biodiversiteitteam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer