Motie tegengaan bijen­sterfte Utrecht


2 juli 2012

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Overwegende dat:

- Economie een kerntaak is van de provincie. Het uitsterven van bijen slecht is voor de economie (bijen bestuiven veel voedselgewassen);

- Natuur een kerntaak is van de provincie. Het uitsterven van de bijen slecht is voor de biodiversiteit;

- Bijen een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van ecosysteemdiensten voor de mens;

Verzoekt het college van GS om:

- voor zover mogelijk zogenaamde provinciale overhoekjes beschikbaar te stellen voor het plaatsen van bijenkasten;

- bij de communicatie rondom het nieuwe provinciale natuurbeleid aandacht te besteden aan voorlichting aan terreinbeherende organisaties, agrariƫrs en particuliere grondeigenaren over de mogelijkheden van goed beheer voor bijen;

- bijvriendelijk bermbeheer binnen het bestaande bermbeheer uit te voeren,

en gaan over tot de orde van de dag,

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen