Motie tegengaan bijen­sterfte Utrecht


2 juli 2012

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 2 juli 2012, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Overwegende dat:

- Economie een kerntaak is van de provincie. Het uitsterven van bijen slecht is voor de economie (bijen bestuiven veel voedselgewassen);

- Natuur een kerntaak is van de provincie. Het uitsterven van de bijen slecht is voor de biodiversiteit;

- Bijen een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van ecosysteemdiensten voor de mens;

Verzoekt het college van GS om:

- voor zover mogelijk zogenaamde provinciale overhoekjes beschikbaar te stellen voor het plaatsen van bijenkasten;

- bij de communicatie rondom het nieuwe provinciale natuurbeleid aandacht te besteden aan voorlichting aan terreinbeherende organisaties, agrariƫrs en particuliere grondeigenaren over de mogelijkheden van goed beheer voor bijen;

- bijvriendelijk bermbeheer binnen het bestaande bermbeheer uit te voeren,

en gaan over tot de orde van de dag,

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vergassing ganzen

Lees verder

Motie Regionale Vogelopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer