Motie Scan en beleids­voorstel ener­gie­be­spa­rings­doelen gemeenten -- Aange­nomen


SV Program­ma­be­groting 2024

8 november 2023

Dragen het college van GS op om

1. Begin 2024 een scan uit te voeren van energiebesparing per gemeente, waarmee zichtbaar wordt welke doelen gemeenten hanteren voor energiebesparing en welke resultaten er geboekt zijn.

2. Medio 2024 een beleidsaanpak voor te leggen aan PS hoe energiebesparingsdoelen van gemeenten kunnen worden ingezet om met gemeenten afspraken te maken over de realisatie van energiebesparing, gekoppeld aan de provincie brede opgaven op het gebied van energiebesparing.

Aanleiding

Voor de energietransitie in PU is energiebesparing een belangrijke maatregel. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van grootschalige energiebesparing bij woningen en bij bedrijven. De prioriteit en praktische invulling die hieraan wordt toegekend verschilt waarschijnlijk per gemeente en is afhankelijk van meerdere factoren. Tegelijkertijd is er een provincie brede opgave op het gebied van energiebesparing.

Binnen Provincie Utrecht blijkt het lastig de opgaven m.b.t. het opwekken van hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast heeft de provincie te maken met netcongestie. Tegelijkertijd kent energiebesparing juist weinig weerstand, zorgt het voor meer comfort en minder kosten voor bewoners en bedrijven, heeft het direct invloed op uitstoot van emissies en vermindert energiebesparing de benodigde hoeveelheid op te wekken hernieuwbare energie.


Beoogd effect

1. Meer inzicht bij Provincie Utrecht en bij gemeenten in de doelen en resultaten van energiebesparing per gemeente, mede in relatie tot de provincie brede energiebesparingsopgave.

2. Meer en effectievere energiebesparingsmaatregelen door gemeenten.

3. Effectievere inzet vanuit Provincie Utrecht op ondersteuning van energiebesparing bij gemeenten.

Argumenten

1. Een scan van energiebesparingsdoelen en besparingsresultaten geeft inzicht in de beoogde en gerealiseerde energiebesparing per gemeente. Ook als de doelstellingen niet direct vergelijkbaar zijn en als sommige gemeenten geen heldere doelen hebben. De doelstellingen en resultaten per gemeente zitten nu in afzonderlijke documenten van de gemeenten. Door deze op een rij te zetten en toegankelijk te maken ontstaat een stimulans voor versnelling van energiebesparing en ontstaat inzicht in benodigde inzet per gemeente.

2. Voor energiebesparing ontbreekt op dit moment een wettelijke basis voor concrete afspraken tussen gemeenten en provincie. Tegelijkertijd is er een provincie brede opgave op het gebied van energiebesparing. Door de energiebesparingsdoelen van gemeenten te koppelen aan de provincie brede energiebesparingsopgave en hierover afspraken te maken met gemeenten, ontstaat een praktische en bestuurlijke stimulans voor versnelling van energiebesparing.


Opstellers

A. Travaille (PvdD),

A. de Jong (Volt),

B. van den Dikkenberg, (SGP)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Volt, CU, PvdA, GL, BBB, 50PLUS, SGP, D66

Tegen

FvD, Utrecht NU!, SP, PVV, CDA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Financiƫle ruimte voor landgoed Oude Tempel -- Verworpen, toezegging gedeputeerde punt 2

Lees verder

Motie Laat OV-reizigers niet boeten -- Ingetrokken na toezegging gedeputeerde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer