Brand­brief Partij voor de Dieren aan gemeente Utrecht


21 januari 2010

Utrecht, 21 januari 2010 - Onlangs is men gestart met de uitvoering van het nieuwbouwproject Rijnvliet, waarbij de polder Strijkviertel omgevormd gaat worden tot woon- en sportgebied. Er bestaan echter grote zorgen of de bouwactiviteiten ter plekke wel op een diervriendelijke manier plaatsvinden. Bewoners in het gebied hebben inmiddels hun zorgen hierover kenbaar gemaakt. Voor de Partij voor de Dieren was dit aanleiding om vandaag een brandbrief te sturen naar het Utrechtse college van b en w en de gemeenteraad.

Volgens de Flora- en faunawet heeft een ieder, dus ook de gemeente Utrecht, een zorgplicht voor de in het wild levende dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. Zijn deze handelingen echter noodzakelijk, dan schrijft de Flora- en faunawet voor dat maatregelen genomen moeten worden die de nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen, zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken.

De bestuurlijke keuze om de Strijkviertelpolder te ontwikkelen tot woon- en sportgebied, waardoor vele dieren hun leefgebied verliezen, is een gepasseerd station. Echter, de huidige ‘rijdende trein’ van dieronvriendelijkheid kan nog gestopt worden door de gemeente Utrecht. Ooggetuigen bevestigen dat dieren massaal het loodje leggen, omdat zij in blinde paniek de weg op vluchten. De aanwezigheid van (snel-)wegen enerzijds en woongebied anderzijds zorgt er namelijk voor dat deze dieren geen kant op kunnen door het gebrek aan een natuurlijke vluchtroute. Hetzelfde dreigt te gebeuren voor de aanwezige vissen, waar letterlijk en figuurlijk zand overheen gaat. De Partij voor de Dieren gaat er vanuit dat dit nooit de bedoeling geweest kan zijn van de gemeente Utrecht. De brandbrief doet daarom een dringend beroep op mededogen bij de Utrechtse bestuurders en vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om de Rijnvlietse dieren in nood te verplaatsen of om een vluchtroute voor deze dieren te creëren.

Nu de strenge vorstperiode achter de rug is, hoopt de Partij voor de Dieren dat de dieren in Rijnvliet niet wederom in de kou komen te staan.

Lees hieronder de brief die Wanda Bodewitz, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Provinciale Staten Utrecht en Willem van der Steeg fractievoorzitter Partij voor de Dieren Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verstuurd hebben.


Aan: College van b en w en gemeenteraad Utrecht


Datum: 21 januari 2010

Onderwerp: Bouwactiviteiten Rijnvliet


Geacht college van b en w, geachte gemeenteraad,

Onlangs is men gestart met de uitvoering van het nieuwbouwproject Rijnvliet, waarbij de polder Strijkviertel omgevormd gaat worden tot woon- en sportgebied. Er bestaan echter grote zorgen of de bouwactiviteiten ter plekke wel op een diervriendelijke manier plaatsvinden. Talrijke bewoners hebben ons benaderd om hun zorgen hierover kenbaar te maken.

Volgens de Flora- en faunawet heeft een ieder, dus ook de gemeente Utrecht, een zorgplicht voor de in het wild levende dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

De bestuurlijke keuze om de Strijkviertelpolder te ontwikkelen tot zogenaamd ‘rood gebied’, waardoor vele dieren hun leefgebied verliezen, is een gepasseerd station. Echter, de huidige ‘rijdende trein’ van dieronvriendelijkheid kan door u nog gestopt worden. Ooggetuigen bevestigen dat dieren massaal het loodje leggen, omdat zij in blinde paniek de weg op vluchten. De aanwezigheid van (snel-)wegen enerzijds en woongebied anderzijds zorgt er namelijk voor dat deze dieren geen kant op kunnen door het gebrek aan een natuurlijke vluchtroute. Hetzelfde dreigt te gebeuren voor de aanwezige vissen, waar letterlijk en figuurlijk zand overheen gaat. Wij vertrouwen erop dat dit nooit de bedoeling geweest kan zijn van de gemeente Utrecht.

U, als gemeente Utrecht, bent in de gelegenheid om ervoor te zorgen dat er een diervriendelijke oplossing komt. Wij willen bij deze dan ook appelleren aan uw gevoelens omtrent mededogen en doen een dringend beroep op u om zo snel als mogelijk de mogelijkheden te onderzoeken om de Rijnvlietse dieren in nood te verplaatsen of om een vluchtroute voor deze dieren te creëren. Gezien het feit dat de recente strenge vorstperiode nu achter de rug is, gaan wij er vanuit dat u de dieren in Rijnvliet niet wederom in de kou wil laten staan.

Namens de Utrechtse provinciale statenfractie en waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren,

Hoogachtend,

Wanda Bodewitz
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Provinciale Staten Utrecht

Willem van der Steeg
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gerelateerd nieuws

Provincie onderzoekt oorzaak aanrijdingen reeën

De Partij voor de Dieren heeft eind 2007 een motie voor onderzoek naar aanrijdingen met reeën ingediend die unaniem we...

Lees verder

Succesvolle vertoning Meat the Truth Amersfoort

De Utrechtse werkgroep van de Partij voor de Dieren heeft op zondag 24 januari in Amersfoort de film Meat the Truth vertoon...

Lees verder