Ganzen continu opgejaagd


19 augustus 2009

Provincie snijdt in eigen vingers door verkeerd beleid

De Provincie Utrecht staat plezierjacht toe in gebieden die bedoeld zijn als opvanglocaties voor overwinterende ganzen. Met het toestaan van de jacht in deze gebieden komt de opvangfunctie ernstig onder druk te staan. Partij voor de Dieren wijst de provincie door middel van vragen op dit tegenstrijdig beleid, en vraagt om algehele sluiting van de jacht in deze opvanggebieden voor ganzen.

Om een halt toe te roepen aan de overlast die de landbouw ondervindt van de in ons land overwinterende ganzen, heeft de provincie in 2007 een drietal locaties aangewezen waar de ganzen ongestoord mogen grazen. Met actieve verjaging van ganzen buiten deze gebieden doet men een beroep op het lerend vermogen van de dieren. De bedoeling is dat de ganzen zich op den duur concentreren in de daarvoor aangewezen gebieden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige gebieden te klein zijn om plaats te bieden aan alle overwinterende ganzen. Het is daarom van belang de gebieden die er zijn, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wetenschappers geven aan dat elke onnodige verstoring in deze gebieden vermeden moet worden. Omdat de locaties voor het grootste deel bestaan uit landbouwgrond, wordt een uitzondering gemaakt voor reguliere landbouwwerkzaamheden. Hierbij wordt echter de voorwaarde gesteld dat rekening moet worden gehouden met de opvangfunctie. De noodzakelijke activiteiten moeten dus zo min mogelijk tot verstoring van de aanwezige ganzen leiden.

Haaks op deze voorzichtigheid staat het feit dat de provincie plezierjacht in deze gebieden toestaat. In het jachtseizoen dat grotendeels overlapt met het opvangseizoen van de ganzen, mag er zonder ontheffing gejaagd worden op konijnen, hazen, eenden, fazanten en houtduiven. Wetenschappelijke rapporten onderstrepen dat de jacht op ganzen buiten de opvanggebieden er onherroepelijk toe leidt dat in de ganzengroepen aangeschoten dieren zullen voorkomen, met een recente pijnervaring. De ganzen zullen als gevolg daarvan sterk reageren op het horen van schoten. De opvangfunctie van de gebieden komt hierdoor ernstig onder druk te staan.

Omdat de ganzen buiten deze locaties zeer intensief bestreden worden vindt de Partij voor de Dieren het van belang dat de opvanggebieden optimaal ingezet worden. Ze roept de provincie op om gevolg te geven aan advies van wetenschappers dat jacht in foerageergebieden niet te verenigen is met de doelstelling de vogels er optimaal te kunnen laten grazen, en daarom ontoelaatbaar is.

Gerelateerd nieuws

Teken de petitie voor Natascha's Frettenopvang!

De werkgroep Utrecht van de Partij voor de Dieren roept iedereen op op te komen voor een goede Frettenopvang. Teken daarom vo...

Lees verder

Secretaris gezocht

De Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht zoekt een secretaris die de provinciale werkgroep ondersteunt in haar werkzaamhede...

Lees verder