Partij voor de Dieren stelt vragen over Utrechts Fauna­be­heerplan


15 april 2009

Utrecht, 14 april 2009 – De Provincie Utrecht heeft het nieuwe Faunabeheerplan goedgekeurd. De Partij voor de Dieren vindt dit plan echter slecht onderbouwd en betreurt het dat er wederom duizenden dieren geslachtofferd gaan worden op basis van onjuiste argumenten. De Utrechtse statenfractie heeft daarom vragen gesteld aan gedeputeerde staten.

De Flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van dieren in het wild. Één van de eisen alvorens ontheffing verkregen kan worden om dieren te bejagen, is dat de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan (FBP) moet opstellen. Het recentelijk door gedeputeerde staten goedgekeurde plan kent echter meerdere ‘losse flodders’.

Zo geeft artikel 10 van het Besluit Faunabeheer aan dat het Faunabeheerplan, voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van reeën, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de populatie, alsmede de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende terreinen dient te bevatten. Deze beschrijving wordt echter niet aangetroffen en daarmee voldoet het Faunabeheerplan in dit opzicht niet aan de wettelijke vereisten.

Een argument dat terugkomt in het FBP is dat populatiebeheer van het ree aantasting van het dierenwelzijn voorkomt. Het voorkomen van voedselstress door de jacht wordt gezien als een dierenwelzijnsverhogende maatregel. De jager die het dier zou beschermen tegen de ‘wrede’ natuur door hem te doden. Volgens de Partij voor de Dieren een schoolvoorbeeld van ‘omgekeerd Bambi-denken’...

Gebrek aan voedsel is echter een belangrijk terugkoppelingsmechanisme dat de populatieomvang op een natuurlijke manier beperkt. Daarnaast wordt het leefgebied door het toegenomen aantal ecoducten dermate vergroot dat dit argument stevig onder druk komt te staan.

Een ander dier dat er slecht vanaf komt in het Faunabeheerplan is de vos. Deze zou hoofdpredator zijn van weidevogels. Uit onderzoek van SOVON blijkt echter dat in de meeste gebieden predatie van kuikens door andere vogels de oorzaak is met het grootste effect op het totale broedsucces. De vos vormt volgens SOVON geen belangrijke kuikenpredator. Toch hanteert het FBP dit argument om de vos te bejagen...

Ook voor de gans pakken donkere wolken zich samen. In het FBP staat aangegeven dat een eenmalige ‘reductie’ van 9.014 grauwe ganzen gerealiseerd moet worden voor het broedseizoen van 2010. De praktijk toont echter aan dat afschot niet effectief is en dat de populatie daardoor juist verspreid raakt. Daarnaast wordt er geen cijfermatige relatie aangetoond tussen landbouwschade en populatieomvang.

De Partij voor de Dieren heeft over deze en andere misvattingen statenvragen gesteld. Kern van de kritiek is dat het Faunabeheerplan op onderdelen volstrekt onvoldoende onderbouwd is en dat daarom veel te snel naar het geweer wordt gegrepen om dieren te doden. Of zoals statenlid Bodewitz het verwoordt: “Dit ‘jachtplan’ schiet volledig mis!”

Klik hier voor de vragen.

Gerelateerd nieuws

Flamingo’s nog steeds niet uit Intratuin Utrecht

Maandag 13 april organiseert de actiegroep Flamin-go! een protestactie voor de Intratuin in Utrecht. De Partij voor de Dieren...

Lees verder

Mijdrechtse karpers zetten de boel op stelten

ruiming dreigt voor alle karpers Het plan van de Provincie om alle karpers weg te vissen uit de wateren van de Mijdrechtse ...

Lees verder