Partij voor de Dieren wil stop­zetting jacht op alle dieren vanwege kou


13 januari 2009

Utrecht 13 januari 2009 - De Partij voor de Dieren Utrecht heeft er bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen het schieten op alle in het wild levende dieren stop te zetten en de jacht niet snel te hervatten, omdat deze dieren wel enige tijd nodig hebben om te kunnen herstellen van de extreme weersomstandigheden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben vanwege de aanhoudende koude het besluit genomen dat vanaf 9 januari tot nader order de jacht alleen wordt stopgezet op watervogels, zoals eenden, grauwe ganzen, kolganzen, smienten, knobbelzwanen en meerkoeten.

De Flora- en faunawet verbiedt weliswaar uitdrukkelijk het jagen op dieren die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren, maar het sein tot stopzetten van jacht berust bij Gedeputeerde Staten van de provincie. Jagers stoppen vaak niet uit eigen beweging, zelfs niet op uitgeputte en op drift geraakte dieren, maar moeten daartoe via regelgeving worden gedwongen.

Ook in de provincie Utrecht hebben de langdurig lage temperaturen ertoe geleid dat voedsel en schuilplaatsen moeilijk te vinden zijn. Veel in het wild levende dieren zijn daardoor ernstig verzwakt. De Partij voor de Dieren acht een algeheel jachtverbod noodzakelijk tot enkele weken na de vorstperiode, totdat dieren weer volledig gebruik kunnen maken van hun voedselbronnen, en de overige dieren hun voedsel weer kunnen bereiken wanneer de vorst uit de grond is.

Het schieten op dieren verontrust niet alleen die diersoorten waarop de jager het oog heeft, maar treft ook andere kwetsbare diersoorten die in de winterperiode al hun krachten moeten besteden om het schaarse beschikbare voedsel te zoeken. Juist in deze koude periode is het belangrijk dat ze geen energie verspillen.

Ook de Faunabescherming heeft een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van alle provincies gestuurd met het dringende verzoek de jacht op alle bejaagbare dieren onmiddellijk op te schorten wegens extreme kou en sneeuw.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren haalt zetel in waterschap!

De Partij voor de Dieren heeft bij de waterschapsverkiezingen in De Stichtse Rijnlanden 1 zetel gehaald. Totaal kreeg de part...

Lees verder

Vogelopvang nog niet gered

Donderdag 22 januari heeft de Partij voor de Dieren Utrecht de petitie voor het redden van de Vogelopvang in Utrecht, vergeze...

Lees verder