Utrechtse Staten steunen slachting reeën


20 mei 2008

Utrecht, 20 mei 2008 - In de Provinciale Statenvergadering van 19 mei hebben de coalitiepartijen, ChristenUnie en de SGP een amendement van de Partij voor de Dieren verworpen dat grote gevolgen heeft voor de reeën in de provincie. Ook de gedeputeerde dierenwelzijn, de heer Krol, heeft het amendement niet gesteund.

De provincie Utrecht kiest namelijk voor populatiebeheer van reeën. Dit betekent dat jaarlijks grote aantallen reeën worden afgeschoten. De gedachte hierachter is dat een groeiende reeënpopulatie zou leiden tot voedselstress en schade aan flora. In de Noord-Hollandse waterleidingduinen is echter na stopzetting van het populatiebeheer van de reeën gebleken dat de reeënpopulatie niet toenam. Ook stierven er niet extra veel reeën door voedselgebrek. In de natuur wordt de grootte van een populatie van dieren bepaald door de hoeveelheid voedsel en de voortplantingsgelegenheden (de draagkracht van een gebied). Als er meer dieren afgeschoten worden, worden er ook meer jongen geboren.

Het is daarom niet zinvol om reeën af te schieten. Bovendien is het bijna onmogelijk om te bepalen hoe groot een populatie reeën is en is niet goed te voorspellen of er voedseltekort kan optreden. Wanda Bodewitz: “Het is echt ongelofelijk om te zien hoe de gevestigde politieke partijen ondanks de kennis die er nu is, hun steun blijven geven aan deze zinloze massaslachting.”

De Partij voor de Dieren is voorstander van natuurlijke regulering en het voorkomen van schade door preventieve maatregelen in plaats van afschot. Bij de behandeling van de beleidsnota Flora- en Faunawet heeft de Partij voor de Dieren daarom een amendement ingediend gericht op stopzetting van populatiebeheer van reeën. Het amendement werd gesteund door SP, D66, Mooi Utrecht en GroenLinks. De gedeputeerde dierenwelzijn, de heer Krol, gaf geen reden voor zijn afwijzing van het amendement.

De reeën in de provincie Utrecht zijn met dit besluit van Provinciale Staten hun leven niet zeker, ondanks het feit dat de ree volgens de Flora- en Faunawet een beschermde diersoort is. De afgelopen jaren zijn in de provincie Utrecht jaarlijks zo’n 600 reeën gedood.

Bodewitz: “We zullen niet stoppen met het indienen van moties en amendementen totdat alle reeën in de provincie veilig zijn voor de politiek.”