Volks­ge­zondheid onderdeel nieuw ruim­telijk beleid


31 oktober 2011

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 31 oktober 2011 heeft het college een toezegging gedaan aan de Partij voor de Dieren over volksgezondheid. Er is toegezegd dat de uitkomsten van het GGD-advies omtrent de relatie volksgezondheid en intensieve veehouderij meegenomen zullen worden in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Deze toezegging is gedaan nadat fractievoorzitter Willem van der Steeg een motie indiende om het GGD-advies over intensieve veehouderij in relatie tot woonkernen uit te werken in het provinciaal ruimtelijk beleid.

GGD Nederland pleit er namelijk voor dat er bij nieuwbouw en planontwikkeling van intensieve veehouderij en woningen een afstandsnorm wordt gehanteerd van 250 meter, het zogenaamde voorzorgsprincipe. Bij een afstand tot 1000 meter moet er een gezondheidsadvies worden meegenomen bij de vergunningverlening tot uitbreidingen. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie zal in 2012 opgesteld worden.

Gerelateerd nieuws

No Impact Week: werken aan je eigen impact op het milieu

Op 19 oktober 2011 heeft de Partij voor de Dieren statenfractie Utrecht schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde State...

Lees verder

Megastallen toegestaan in de provincie Utrecht

In de toekomst zullen megastallen in heel de provincie Utrecht toegestaan zijn. Dit is besloten tijdens de Provinciale Sta...

Lees verder