Vragen over dassen­burcht bij Amel­is­weerd


Indiendatum: apr. 2017

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 19 maart jl. is bekend geworden dat de beheerder van het gebied van het bos Amelisweerd een dassenburcht heeft aangetroffen langs de A27.[1] Het Rijk maakt al jaren plannen om de A27 te verbreden naar twee keer zeven rijbanen. Deze verbreding gaat ten koste van waardevolle natuur en volksgezondheid, bovendien zijn veel inwoners en de gemeenteraden van Utrecht en de Bilt ertegen en nu blijkt dat de verbreding gevolgen heeft voor de in Nederland beschermde aanwezige das.

In Nederland is de das een bijna uitgestorven diersoort geweest. Het heeft veel tijd gekost om de populatie te laten aansterken en het zal – met bescherming van de overheid – nog vele jaren duren voordat de populatie weer op volle sterkte is. De Partij voor de Dieren hecht er zeer aan dat de belangen en rechten van de beschermde dassen verdedigd worden door de provincie.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Vragen

De beheerder van Amelisweerd heeft gezegd dat er in ieder geval een mannetje en een vrouwtje in de burcht zitten, dat het erop lijkt dat de populatie zich zal uitbreiden en dat ze (daarom) rust nodig hebben.[2]

1. Kunt u aangeven waar de dassenburcht zich precies bevindt en hoeveel dassen zich gevestigd hebben langs de A27 bij Amelisweerd?

2. Is bij u bekend of het mannetje en vrouwtje bezig zijn met uitbreiding van de populatie?

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben rapportages uitgebracht waaruit blijkt dat de verbreding van de A27 niet nodig is.[3]

3. Kunt u uitgebreid ingaan op de belangen en de rechten van de dassen ter plekke om hun rust en burcht te behouden en waarom die belangen en rechten al dan niet zwaarder wegen dan het belang van de onnodige verbreding van de A27?

4. Bestaan er plannen om de dassenburcht te verplaatsen? Zo nee, wilt u de Staten informeren indien die plannen er in de toekomst wel zijn?

Uit nieuwsberichten is gebleken dat onder andere Rijkswaterstaat, een dassenexpert en uiteraard de beheerder van Amelisweerd de plek van de dassenburcht hebben bezocht.

5. Kunt u aangeven wie of welke instanties de dassenburcht bezocht hebben?

6. Wat zijn de bevindingen van deze personen en instanties? Hoe kwalificeren zij de aanwezigheid van de dassen en de burcht en hebben zij zich uitgelaten over de belangen van de dassen?

7. In een artikel van RTV Utrecht staat dat de beheerder van Amelisweerd heeft aangegeven dat hem het zwijgen is opgelegd door de gemeente Utrecht.[4] Kunt u dit bericht bevestigen of ontkennen?

Er zijn verschillende partijen die een belang hebben bij het al dan niet verbreden van de A27, en daarmee het behouden of verplaatsen van de dassenburcht ter plekke. De Partij voor de Dieren ziet daarom op grond van §1.3 Wet natuurbescherming een mogelijke rol weggelegd voor de provincie om extra beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de dassen en de burcht.

8. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er wettelijke gronden zijn waarop de provincie een rol kan of moet innemen om extra beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de dassen en de burcht?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Femke Merel Arissen

[1] http://nos.nl/artikel/2164045-rijkswaterstaat-stuurt-dassenexpert-naar-a27-bij-utrecht.html

[2] http://www.volkskrant.nl/binnenland/das-moet-waarschijnlijk-verhuizen-om-verbreding-a27-niet-in-de-war-te-schoppen~a4476711/

[3] http://www.cpb.nl/persbericht/3214634/uitstel-verbreding-a27a12-ring-utrecht-beste-optie; http://nos.nl/artikel/2104516-plannen-nieuw-asfalt-ter-discussie.html;

[4] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1592092/das-in-amelisweerd-kan-gevolgen-hebben-voor-uitbreiding-a27.html

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 19 apr. 2017

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 19 maart jl. is bekend geworden dat de beheerder van het gebied van het bos Amelisweerd een dassenburcht heeft aangetroffen langs de A27. [1] Het Rijk maakt al jaren plannen om de A27 te verbreden naar twee keer zeven rijbanen. Deze verbreding gaat ten koste van waardevolle natuur en volksgezondheid, bovendien zijn veel inwoners en de gemeenteraden van Utrecht en de Bilt ertegen en nu blijkt dat de verbreding gevolgen heeft voor de in Nederland beschermde aanwezige das.

In Nederland is de das een bijna uitgestorven diersoort geweest. Het heeft veel tijd gekost om de populatie te laten aansterken en het zal – met bescherming van de overheid – nog vele jaren duren voordat de populatie weer op volle sterkte is. De Partij voor de Dieren hecht er zeer aan dat de belangen en rechten van de beschermde dassen verdedigd worden door de provincie.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Vragen

De beheerder van Amelisweerd heeft gezegd dat er in ieder geval een mannetje en een vrouwtje in de burcht zitten, dat het erop lijkt dat de populatie zich zal uitbreiden en dat ze (daarom) rust nodig hebben. [2]

1. Kunt u aangeven waar de dassenburcht zich precies bevindt en hoeveel dassen zich gevestigd hebben langs de A27 bij Amelisweerd?

2. Is bij u bekend of het mannetje en vrouwtje bezig zijn met uitbreiding van de populatie?

Antwoord 1+ 2
Wij beschikken niet over deze informatie. De beheerder van Amelisweerd (= de gemeente Utrecht) heeft, om ongewenst bezoek te weren, aangegeven dat kennis over de exacte locatie van de burcht is voorbehouden aanRijkswaterstaat (RWS) en de beheerder van Amelisweerd. ln het algemeen kan gesteld worden dat de burcht zich bevindt in het talud ten zuiden van de Kromme Rijn en aan de oostkant van de A27. Het gaat tot op heden om een tweetaldassen; een paartie (man/vrouw).

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben rapportages uitgebracht waaruit blijkt dat de verbreding van de A27 niet nodig is. [3]

3. Kunt u uitgebreid ingaan op de belangen en de rechten van de dassen ter plekke om hun rust en burcht te behouden en waarom die belangen en rechten al dan niet zwaarder wegen dan het belang van de onnodige verbreding van de A27?

3. Antwoord
Wij zijn in deze geen bevoegd gezag, omdat de A27 een Rijksweg is. De bevoegdheid om vergunning of ontheffing te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming ligt bij het Riik op basis van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming gelezen in samenhang met artikel 1.3, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming. Het is daarom de minister van Economische Zaken die in dit geval de door u gevraagde afwegingen dient te maken.

4. Bestaan er plannen om de dassenburcht te verplaatsen? Zo nee, wilt u de Staten informeren indien die plannen er in de toekomst wel zijn?

4. Antwoord
De beheerder van Amelisweerd heeft ons laten weten dat er nog geen concrete plannen ziin om de dassenburcht te verplaatsen, maar een verkennend onderzoek wordt al wel door de beheerders van de landgoederen gedaan. Wij hebben hierin geen wettelijke plicht, maar zullen uw Staten informeren als deze plannen er in de toekomst wel ziin.

Uit nieuwsberichten is gebleken dat onder andere Rijkswaterstaat, een dassenexpert en uiteraard de beheerder van Amelisweerd de plek van de dassenburcht hebben bezocht.

5. Kunt u aangeven wie of welke instanties de dassenburcht bezocht hebben?

5. Antwoord
De beheerder van Amelisweerd heeft ons laten weten dat zij uiteraard zelf de burcht hebben bezocht, alsmede de dassenexpert van Staatsbosbeheer.

6. Wat zijn de bevindingen van deze personen en instanties? Hoe kwalificeren zij de aanwezigheid van de dassen en de burcht en hebben zij zich uitgelaten over de belangen van de dassen?

6. Antwoord
Voor exacte informatie hierover zult u zich tot deze instanties moeten voegen. Wij hebben van de beheerder van Amelisweerd de volgende informatie ontvangen: "De burcht kan als volgt gekwalificeerd worden: permanente burcht, meerdere seizoenen aanwezig, te zien aan diverse factoren (slijtpaden, hoeveelheid uitgegraven materiaal ) en de waarnemingen die in de directe omgeving al meerdere jaren worden gedaan."

7. In een artikel van RTV Utrecht staat dat de beheerder van Amelisweerd heeft aangegeven dat hem het zwijgen is opgelegd door de gemeente Utrecht. [4] Kunt u dit bericht bevestigen of ontkennen?

7. Antwoord
Wij kunnen bericht bevestigen noch ontkennen, aangezien wij hier geen weet van hebben. Voor meer informatie
kunt u de gemeente Utrecht benaderen.

Er zijn verschillende partijen die een belang hebben bij het al dan niet verbreden van de A27, en daarmee het behouden of verplaatsen van de dassenburcht ter plekke. De Partij voor de Dieren ziet daarom op grond van §1.3 Wet natuurbescherming een mogelijke rol weggelegd voor de provincie om extra beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de dassen en de burcht.

8. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er wettelijke gronden zijn waarop de provincie een rol kan of moet innemen om extra beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de dassen en de burcht?

8. Antwoord
Ñee, nu het Rijk bevoegd gezag is in het kader van de Wet natuurbescherming vanwege de uitbreiding van de rijksweg A27, zijn er voor de provincie Utrecht geen wettelijke gronden om extra beschermingsmaatregelen te nemen.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Femke Merel Arissen

NB: Voor links naar voetnoten: zie bronverwijzingen in weblinks bij bovenstaande vragen

Interessant voor jou

Vragen over lozingen van een mestvergister en intensieve landbouw

Lees verder

Vragen over aanrijdingen met reeën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer