Vragen over dassenburcht bij Amelisweerd

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 19 maart jl. is bekend geworden dat de beheerder van het gebied van het bos Amelisweerd een dassenburcht heeft aangetroffen langs de A27.[1] Het Rijk maakt al jaren plannen om de A27 te verbreden naar twee keer zeven rijbanen. Deze verbreding gaat ten koste van waardevolle natuur en volksgezondheid, bovendien zijn veel inwoners en de gemeenteraden van Utrecht en de Bilt ertegen en nu blijkt dat de verbreding gevolgen heeft voor de in Nederland beschermde aanwezige das.

In Nederland is de das een bijna uitgestorven diersoort geweest. Het heeft veel tijd gekost om de populatie te laten aansterken en het zal – met bescherming van de overheid – nog vele jaren duren voordat de populatie weer op volle sterkte is. De Partij voor de Dieren hecht er zeer aan dat de belangen en rechten van de beschermde dassen verdedigd worden door de provincie.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Vragen

De beheerder van Amelisweerd heeft gezegd dat er in ieder geval een mannetje en een vrouwtje in de burcht zitten, dat het erop lijkt dat de populatie zich zal uitbreiden en dat ze (daarom) rust nodig hebben.[2]

1.   Kunt u aangeven waar de dassenburcht zich precies bevindt en hoeveel dassen zich gevestigd hebben langs de A27 bij Amelisweerd?

2.   Is bij u bekend of het mannetje en vrouwtje bezig zijn met uitbreiding van de populatie?

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben rapportages uitgebracht waaruit blijkt dat de verbreding van de A27 niet nodig is.[3]

3.   Kunt u uitgebreid ingaan op de belangen en de rechten van de dassen ter plekke om hun rust en burcht te behouden en waarom die belangen en rechten al dan niet zwaarder wegen dan het belang van de onnodige verbreding van de A27?

4.   Bestaan er plannen om de dassenburcht te verplaatsen? Zo nee, wilt u de Staten informeren indien die plannen er in de toekomst wel zijn?

Uit nieuwsberichten is gebleken dat onder andere Rijkswaterstaat, een dassenexpert en uiteraard de beheerder van Amelisweerd de plek van de dassenburcht hebben bezocht.

5.   Kunt u aangeven wie of welke instanties de dassenburcht bezocht hebben?

6.   Wat zijn de bevindingen van deze personen en instanties? Hoe kwalificeren zij de aanwezigheid van de dassen en de burcht en hebben zij zich uitgelaten over de belangen van de dassen?

7.   In een artikel van RTV Utrecht staat dat de beheerder van Amelisweerd heeft aangegeven dat hem het zwijgen is opgelegd door de gemeente Utrecht.[4] Kunt u dit bericht bevestigen of ontkennen?

Er zijn verschillende partijen die een belang hebben bij het al dan niet verbreden van de A27, en daarmee het behouden of verplaatsen van de dassenburcht ter plekke. De Partij voor de Dieren ziet daarom op grond van §1.3 Wet natuurbescherming een mogelijke rol weggelegd voor de provincie om extra beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de dassen en de burcht.

8.   Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er wettelijke gronden zijn waarop de provincie een rol kan of moet innemen om extra beschermingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de dassen en de burcht?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Femke Merel Arissen

[1] http://nos.nl/artikel/2164045-rijkswaterstaat-stuurt-dassenexpert-naar-a27-bij-utrecht.html

[2] http://www.volkskrant.nl/binnenland/das-moet-waarschijnlijk-verhuizen-om-verbreding-a27-niet-in-de-war-te-schoppen~a4476711/

[3] http://www.cpb.nl/persbericht/3214634/uitstel-verbreding-a27a12-ring-utrecht-beste-optie; http://nos.nl/artikel/2104516-plannen-nieuw-asfalt-ter-discussie.html;  

[4] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1592092/das-in-amelisweerd-kan-gevolgen-hebben-voor-uitbreiding-a27.html