Vragen over de besloten bijeen­komst arhi­pro­cedure Vijf­hee­ren­landen


Indiendatum: feb. 2016

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 16 februari a.s. komen gemeenteraden en het College van B&W van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen met de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden, voor een informatiebijeenkomst over de arhiprocedure Vijfheerenlanden. De bijeenkomst is besloten en niet openbaar, zo valt in de uitnodiging te lezen. Omdat de uitnodiging buiten de pers en de media wordt gehouden, zijn inwoners van de betreffende gemeenten niet op de hoogte van deze bijeenkomst, worden zij niet betrokken en mogen zij niet aanwezig zijn.

  1. Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.
  2. Kunt u aangeven waarom de bovenstaande bijeenkomst besloten is, en niet openbaar?
  3. Waarom worden inwoners niet op de hoogte gesteld van deze bijeenkomst en mogen zij niet aanwezig zijn, mede in het kader van meer bestuurlijke transparantie?
  4. Bent u met ons van mening dat het beter is om open en transparant te zijn ook als dergelijke bijeenkomsten worden gehouden, zodat inwoners direct op de hoogte zijn van wat er besproken en besloten wordt? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?
  5. Wanneer worden de inwoners op de hoogte gesteld van de uitkomsten van deze bijeenkomst?

Namens de Partij voor de Dieren hoogachtend,

Femke Merel Arissen

Bijlagen:

[1] Begeleidende e-mail uitnodiging arhiprocedure d.d. 05-02-2016

[2] IPC uitnodiging informatiebijeenkomst arhiprocedure

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 1 mrt. 2016

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 16 februari a.s. komen gemeenteraden en het College van B&W van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen met de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden, voor een informatiebijeenkomst over de arhiprocedure Vijfheerenlanden. De bijeenkomst is besloten en niet openbaar, zo valt in de uitnodiging te lezen. Omdat de uitnodiging buiten de pers en de media wordt gehouden, zijn inwoners van de betreffende gemeenten niet op de hoogte van deze bijeenkomst, worden zij niet betrokken en mogen zij niet aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

1. Kunt u aangeven waarom de bovenstaande bijeenkomst besloten is, en niet openbaar?

Antwoord: Het betrof een bijeenkomst waarin de drie gemeenteraden en colleges kennis konden maken met de leden van de IPC en geinformeerd werden over de inrichting van de procedure en de wettelijke rolverdeling tussen provincies en gemeenten. Afgesproken was dat de gepresenteerde informatie na de bijeenkomst op de websites van provincies en gemeenten zou worden gepubliceerd. Omdat het een technische toelichting betrof, zonder ruimte voor een inhoudelijke discussie, werd gemeend dat een openbare aankondiging niet nodig was. Nadat meerdere vragen over het karakter van de bijeenkomst ons bereikten, hebben wij besloten dat de bijeenkomst openbaat zou zijn en de lokale media hiervan op de hoogte gebracht.

2. Waarom worden inwoners niet op de hoogte gesteld van deze bijeenkomst en mogen zij niet aanwezig zijn, mede in het kader van meer bestuurlijke transparantie?

Antwoord: Zie antwoord bij 1.

3. Bent u met ons van mening dat het beter is om open en transparant te zijn ook als dergelijke bijeenkomsten worden gehouden, zodat inwoners direct op de hoogte zijn van wat er besproken en besloten wordt? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

Antwoord: Wij zijn van mening dat rond het herindelingsproces maximale openheid en transparantie gewenst is. lnwoners
van de gemeenten moeten in de gelegenheid zijn om zich een oordeel te vormen over de herindeling.
Draagvlak is immers één van de vijf criteria waarop het nog op te stellen herindelingsontwerp uiteindelijk zal
worden beoordeeld.

4. Wanneer worden de inwoners op de hoogte gesteld van de uitkomsten van deze bijeenkomst?

Antwoord: De informatie is inmiddels inclusief een korte impressie van de bijeenkomst op de websites van de provincies
en gemeenten geplaatst. Overigens is er ook in de lokale pers verslag gedaan van de bijeenkomst.

Namens de Partij voor de Dieren hoogachtend,

Femke Merel Arissen

Bijlagen:

[1] Begeleidende e-mail uitnodiging arhiprocedure d.d. 05-02-2016

[2] IPC uitnodiging informatiebijeenkomst arhiprocedure

Interessant voor jou

Vragen over het illegaal serveren van beschermde zwanen

Lees verder

Vragen over ernstige mishandeling knobbelzwanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer