Vragen over het illegaal serveren van beschermde zwanen


Indiendatum: jan. 2016

Toelichting

Restaurant “De Pronckheer” in Cothen kondigde onlangs aan dat zij beschermde knobbelzwanen op het menu hebben staan.[1] De zwanen zouden onder andere afkomstig zijn uit Zuid-Holland. Uit antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp blijkt echter dat de provincie Zuid-Holland geen ontheffing heeft afgegeven voor het verhandelen van gedode beschermde zwanen (art. 13 van de Flora- en Faunawet).[2] In Utrecht is een dergelijke ontheffing wel afgegeven.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u bekend met het bericht dat restaurant De Pronckheer in Cothen opnieuw beschermde diersoorten op de menukaart zet?

2. Worden er ook in de provincie Utrecht geschoten knobbelzwanen geserveerd door De Pronckheer?

3. Vindt u het wenselijk dat er een financiële stimulus wordt gegeven aan het afschieten van beschermde diersoorten?

4. Op welke wijze wordt gecontroleerd of de hier geserveerde zwanen niet door stropers zijn omgebracht?

5. Bent u bereid om de ontheffing van art. 13 van de Flora- en Faunawet voor het verhandelen van gedode Utrechtse knobbelzwanen in te trekken? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om er bij de provincie Zuid-Holland op aan te dringen dat het daar geldende verbod op het verhandelen van knobbelzwanen per direct gehandhaafd wordt? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en 50PLUS en hoogachtend,

Hiltje Keller

Mieke Hoek

[1] http://binnenland.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/62765/zwanen_op_de_menukaart

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/16/beantwoording-kamervragen-over-het-bejagen-en-serveren-van-beschermde-zwanen

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 28 jan. 2016

Toelichting

Restaurant “De Pronckheer” in Cothen kondigde onlangs aan dat zij beschermde knobbelzwanen op het menu hebben staan.[1] De zwanen zouden onder andere afkomstig zijn uit Zuid-Holland. Uit antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp blijkt echter dat de provincie Zuid-Holland geen ontheffing heeft afgegeven voor het verhandelen van gedode beschermde zwanen (art. 13 van de Flora- en Faunawet).[2] In Utrecht is een dergelijke ontheffing wel afgegeven.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u bekend met het bericht dat restaurant De Pronckheer in Cothen opnieuw beschermde diersoorten op de menukaart zet?

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met dit bericht.

2. Worden er ook in de provincie Utrecht geschoten knobbelzwanen geserveerd door De Pronckheer?

Antwoord: Ja, er worden bij De Pronckheer zwanen geserveerd die in de provincie Utrecht zijn geschoten in het kader van beheer en schadebestrijding.

3. Vindt u het wenselijk dat er een financiële stimulus wordt gegeven aan het afschieten van beschermde diersoorten?

Antwoord: Nee, maar dat is hier ook niet het geval, voor zover ons bekend

4. Op welke wijze wordt gecontroleerd of de hier geserveerde zwanen niet door stropers zijn omgebracht?

Antwoord: Het is de verantwoordelijkheid van de restauranthouder om aan te tonen waar zijn vlees, in dit geval de zwanen, vandaan komt. Toezicht en handhaving van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht controleert in het vrije veld, en legt geen bezoeken af aan restaurateurs. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NMffA). De toezichthouders van de RUD controleren de jachtaktehouder die gebruik maakt van de provinciale onthefflng.

5. Bent u bereid om de ontheffing van art. 13 van de Flora- en Faunawet voor het verhandelen van gedode Utrechtse knobbelzwanen in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, hiertoe zijn wij niet bereid. Met de vaststelling van de provinciale Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 heeft de provincie ruimte gegeven voor consumptie en handel van bij de schadebestrijding gedode dieren. Hierdoor ontstaat een nuttige toepassing van natuurproducten, die anders mogelijk in de daartoe geëigende afualverwerkingskanalen te recht komen. Met dit beleid wordt het vlees weer in de voedselketen gebracht.

6. Bent u bereid om er bij de provincie Zuid-Holland op aan te dringen dat het daar geldende verbod op het verhandelen van knobbelzwanen per direct gehandhaafd wordt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, wij zijn hiertoe niet bereid. Wij hebben navraag gedaan bij de provincie Zuid-Holland inzake uw vragen. We hebben geen aanwijzingen waaruit blijkt dat deze zwanen zijn geschoten in een andere provincie. Er is geen sprake van constatering van een misstand.

Namens de Partij voor de Dieren en 50PLUS en hoogachtend,

Hiltje Keller

Mieke Hoek

[1] http://binnenland.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/62765/zwanen_op_de_menukaart

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/16/beantwoording-kamervragen-over-het-bejagen-en-serveren-van-beschermde-zwanen

Interessant voor jou

Vragen over uitbreidingsplannen golfclub De Haar

Lees verder

Vragen over de besloten bijeenkomst arhiprocedure Vijfheerenlanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer