Vragen over onei­genlijk gebruik van ecoducten


Indiendatum: feb. 2013

Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting

De provincie Utrecht heeft door de jaren heen een aantal even prachtige als kostbare ecoducten gerealiseerd. Deze maken een vrije migratie van diersoorten tussen verschillende natuurgebieden weer mogelijk. In dit kader baart een bericht dat afgelopen woensdag 20 februari jl. in het AD verscheen, ons ernstige zorgen. Boswachters van het Utrechts Landschap constateren dat het aantal mensen dat de ecoducten gebruikt als oversteek, alsmaar toeneemt. Zo worden ecoducten die niet zijn ingericht op recreatief medegebruik, toch intensief gebruikt door wandelaars met honden en mountainbikers, en schrikken zelfs motorcrossers en quads er niet voor terug om ecoducten te gebruiken als handige doorsteekroutes. Ook vond de brandweer van Zeist dinsdag 19 februari jl. een wildklem op één van de ecoducten.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. De realisatie van ecoducten heeft de provincie miljoenen gekost. De functie van ecoducten die niet zijn ingericht op recreatief medegebruik wordt gefrustreerd zolang mensen met honden en voertuigen deze ecoducten als oversteek gebruiken. De investering in een ecoduct is onder deze omstandigheden weggegooid geld. Bent u van plan het aantal overtreders te verminderen? Zoja, op welke wijze en zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

2. Uit recente informele contacten blijkt dat de Politie Milieudienst sinds een half jaar steeds meer signalen krijgt dat er sprake lijkt te zijn van een toename van stroperij. Welke consequenties verbindt u aan het feit dat er sprake is van stroperij op ecoducten?

3. Het Utrechts Landschap geeft aan dat de situatie op de ecoducten op dit moment zo ernstig is, dat er dringend handhaving nodig is om de situatie onder controle te krijgen. Daarnaast geeft het Utrechts Landschap aan dat het gebrek aan toezicht op ecoducten een gevolg is van een gebrek aan middelen hiervoor. Bent u bereid om het huidige budget voor handhaving te evalueren en te verruimen, gezien de concrete gevolgen van een gebrek hieraan?

4. Het Utrechts Landschap geeft aan dat er tussen de verschillende betrokken partijen onduidelijkheid heerst over de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving op ecoducten. Bent u bereid om hierover met de betrokken partijen in overleg te treden, en hier eenduidige afspraken over te maken?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 12 mrt. 2013

Antwoorden ontvangen op: 12 maart 2013

Antwoorden over oneigenlijk gebruik van ecoducten

Toelichting

De provincie Utrecht heeft door de jaren heen een aantal even prachtige als kostbare ecoducten gerealiseerd. Deze maken een vrije migratie van diersoorten tussen verschillende natuurgebieden weer mogelijk. In dit kader baart een bericht dat afgelopen woensdag 20 februari jl. in het AD verscheen, ons ernstige zorgen. Boswachters van het Utrechts Landschap constateren dat het aantal mensen dat de ecoducten gebruikt als oversteek, alsmaar toeneemt. Zo worden ecoducten die niet zijn ingericht op recreatief medegebruik, toch intensief gebruikt door wandelaars met honden en mountainbikers, en schrikken zelfs motorcrossers en quads er niet voor terug om ecoducten te gebruiken als handige doorsteekroutes. Ook vond de brandweer van Zeist dinsdag 19 februari jl. een wildklem op één van de ecoducten.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. De realisatie van ecoducten heeft de provincie miljoenen gekost. De functie van ecoducten die niet zijn ingericht op recreatief medegebruik wordt gefrustreerd zolang mensen met honden en voertuigen deze ecoducten als oversteek gebruiken. De investering in een ecoduct is onder deze omstandigheden weggegooid geld. Bent u van plan het aantal overtreders te verminderen? Zoja, op welke wijze en zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Antwoord:
Wij zijn het er niet mee eens dat de investeringen op deze manier "weggegooid geld" zijn. Uit de
evaluaties blijkt dat de ecoducten goed gebruikt worden (zie onder andere de memo over
functioneren ecoducten die ter kennisname op de agenda van 8 april aanstaande voor de commissie
Ruimte, Groen en Water is geagendeerd). Uiteraard zijn illegale handelingen onwenselijk. Er zijn
recentelijk al maatregelen getroffen om het illegale medegebruik te verhinderen. Zo is er bij
Leusderheide een soort tankgracht gegraven en zijn er bij Beukbergen takkenrillen neergelegd. Het
illegale gebruik (in elk geval gemotoriseerd passeren van een ecoduct) is hierdoor verminderd. We
willen eerst een beter beeld krijgen van de aard van het huidige illegale gebruik zodat we eventueel
gerichte acties zouden kunnen ondernemen.

2. Uit recente informele contacten blijkt dat de Politie Milieudienst sinds een half jaar steeds meer signalen krijgt dat er sprake lijkt te zijn van een toename van stroperij. Welke consequenties verbindt u aan het feit dat er sprake is van stroperij op ecoducten?

Antwoord:
Dit is het eerste geval van stroperij op een ecoduct dat bij ons bekend is. De PMD onderzoekt alle
signalen maar heeft geen harde bewijzen gevonden voor de toename. Zij werkt daarbij samen met
opsporingsambtenaren van terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Recreatieschap Midden Nederland, Utrechts Landschap, Utrechts particulier grondbezit, etc.) en andere organisaties. Inzet van opsporingsambtenaren van de Provincie Utrecht was hierbij niet aan de orde, omdat de PMD voor die opsporingstaak verantwoordelijk is. Als de PMD een melding ontvangt waarbij sprake is van een overtreding van een door ons afgegeven ontheffing of wijstelling, dan wordt er met ons contact opgenomen. Zelf hebben we geen aanwijzingen ontvangen dat er sprake is van een toename van stroperij . Zodra wij signalen opvangen, bijvoorbeeld klachten van
omwonenden, gaan wij daar met spoed achteraan. Het onderzoeken van dergelijke signalen heeft bij
ons de hoogste prioriteit. Dit geldt dus ook voor ecoducten.

3. Het Utrechts Landschap geeft aan dat de situatie op de ecoducten op dit moment zo ernstig is, dat er dringend handhaving nodig is om de situatie onder controle te krijgen. Daarnaast geeft het Utrechts Landschap aan dat het gebrek aan toezicht op ecoducten een gevolg is van een gebrek aan middelen hiervoor. Bent u bereid om het huidige budget voor handhaving te evalueren en te verruimen, gezien de concrete gevolgen van een gebrek hieraan?

Antwoord:
Uit navraag bij Het Utrechts Landschap blijkt dat ze dit zo niet heeft geformuleerd. Het Utrechts
Landschap vindt dat de ecoducten goed werken en dat de provincie een pluim verdient over de
serieuze aanpak van de ontsnippering (inclusief monitoring). Wel ervaart HUL een probleem dat
handhaving en toezicht impopulair zijn.
Vanuit verschillende overheidsorganisaties wordt toezicht gehouden op het naleven van de Flora- en
Faunawet. We zijn altijd bereid om het budget te evalueren. Het is echter onmogelijk om dag en
nacht toezicht te houden binnen de gehele provincie en een enkele overtreding betekent niet meteen
dat de handhaving zwaar moet worden aangescherpt.

4. Het Utrechts Landschap geeft aan dat er tussen de verschillende betrokken partijen onduidelijkheid heerst over de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving op ecoducten. Bent u bereid om hierover met de betrokken partijen in overleg te treden, en hier eenduidige afspraken over te maken?

Antwoord:
In de PS-vergadering van l2 november zijn vragen gesteld over, volgens AD, toenemende stroperij.
Voor meer informatie over 'de groene regie' verwijzen wij naar de memo die in antwoord op deze
vragen in de commissie van 25 februari 2012 is behandeld. Binnen de 'groene regie' zal ook dit
onderwerp aan de orde komen.

Interessant voor jou

Vragen over jachtsluiting vanwege de kou

Lees verder

Schriftelijke vragen over het vergassen van ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer