Vragen over jacht­sluiting vanwege de kou


Indiendatum: jan. 2013

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op dit moment is er al dagenlang sprake van strenge vorst, sneeuwbedekking en dichtgevroren wateren. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken en de beschikbaarheid van schuilmogelijkheden zijn door de huidige winterse omstandigheden zeer beperkt. Wij zijn bekend met het ‘Draaiboek bijzondere weersomstandigheden provincie Utrecht’, maar naar onze mening is er op dit moment sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit gezien het feit dat we heel dicht tegen een koudegolf aanzitten, iets wat zeer sporadisch voorkomt. De laatste twee koudegolven vonden bijvoorbeeld plaats in 2012 en 1997. Dit geeft voor de fractie van de Partij voor de Dieren aanleiding tot het stellen van de volgende vraag.

1. Zijn Gedeputeerde Staten bereid, gezien deze uitzonderlijke situatie, met onmiddellijke ingang de jacht en de dierenbestrijding te sluiten en aldus mededogen te tonen met de dieren in de provincie Utrecht?

Gezien het urgente karakter vragen wij om spoedige beantwoording van onze vraag.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

Indiendatum: jan. 2013
Antwoorddatum: 24 jan. 2013

Toelichting

Op dit moment is er al dagenlang sprake van strenge vorst, sneeuwbedekking en dichtgevroren wateren. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken en de beschikbaarheid van schuilmogelijkheden zijn door de huidige winterse omstandigheden zeer beperkt. Wij zijn bekend met het ‘Draaiboek bijzondere weersomstandigheden provincie Utrecht’, maar naar onze mening is er op dit moment sprake van een uitzonderlijke situatie. Dit gezien het feit dat we heel dicht tegen een koudegolf aanzitten, iets wat zeer sporadisch voorkomt. De laatste twee koudegolven vonden bijvoorbeeld plaats in 2012 en 1997. Dit geeft voor de fractie van de Partij voor de Dieren aanleiding tot het stellen van de volgende vraag.

1. Zijn Gedeputeerde Staten bereid, gezien deze uitzonderlijke situatie, met onmiddellijke ingang de jacht en de dierenbestrijding te sluiten en aldus mededogen te tonen met de dieren in de provincie Utrecht?

Gezien het urgente karakter vragen wij om spoedige beantwoording van onze vraag.

Antwoord: Het beleid van de provincie inzake het sluiten van de jacht en de schadebestrijding is verwoord in het Draaiboek bijzondere weersomstandigheden provincie Utrecht dat, als onderdeel van de Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht, is vastgesteld door Provinciale Staten op 19 mei 2008. Hierin zijn verschillende criteria opgenomen die tijdelijke sluiting rechtvaardigen:

- Een koudegetal (de som van de maximale dagtemperaturen en de minimale nachttemperaturen over een bepaalde periode) van -85 graden celcius;
- Een sneeuwbedekking van meer dan 90 procent gedurende een periode van meer dan 10 dagen.
- Een ijsbedekking van meer dan 50% gedurende een periode van meer dan 10 dagen.

Indien aan één of meerdere van deze criteria wordt voldaan wordt de jacht na overleg met de partners gesloten en de schadebestrijding geheel of gedeeltelijk opgeschort. Op het moment van opstellen van dit antwoord was nog niet voldaan aan eerder genoemde criteria. Gelet op de huidige weersvoorspellingen wordt op donderdag 24 januari 2013 aan de criteria voldaan en sluiten wij dan de jacht- en schadebestrijding.

Om af te wijken van het vastgestelde beleid moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. De huidige situatie is niet uitzonderlijker dan de afgelopen drie winters toen de jacht en schadebestrijding conform het draaiboek is gesloten c.q. opgeschort.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

Interessant voor jou

Vragen over het gebruik van laserstralen om ganzen te verjagen

Lees verder

Vragen over oneigenlijk gebruik van ecoducten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer