Vragen over verkeers­maat­re­gelen gedurende de bronsttijd van reeën


Indiendatum: sep. 2013

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft een groot draagvlak op zowel bestuurlijk als maatschappelijk niveau. Op 30 januari 2012 is dientengevolge de motie ‘preventieve maatregelen wildaanrijdingen’ aangenomen.[1] Bij provinciale hotspots[2] zou verlaging van de maximumsnelheid als preventieve maatregel in beschouwing worden genomen.

De aanwezigheid van wild is een omstandigheid waar het verkeer buiten de bebouwde kom mee te maken heeft. Dit houdt in dat de wegen van automobilist en wild elkaar soms kruisen. Vooral in de bronsttijd[3] vinden er bij regionale bossen veel aanrijdingen plaats. Zo worden er jaarlijks 360 reeën doodgereden in de provincie Utrecht.[4] Een dergelijke confrontatie leidt tot veel leed en schade voor mens en dier. Boswachters adviseren daarom in deze periode en in deze gebieden niet harder dan 60 kilometer per uur te rijden, zodat anticiperen op onverwachte situaties nog mogelijk is.[5]

Verlaging van de snelheid van voertuigen is de meest effectieve- en kostenefficiënte maatregel om de kans op wildongevallen te voorkomen én om de ernst van wildaanrijdingen te beperken.[6]

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om gedurende de bronsttijd van reeën de maximumsnelheid op relevante provinciale wegen -of delen van deze wegen- te verlagen naar 60 km. per uur, of om op zijn minst een adviessnelheid van 60 km. per uur in te voeren?

2. Bij een afwijzend antwoord op vraag 1: Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

[1] http://utrecht.partijvoordedieren.nl/statenfractie/moties/i/1422

[2] Plekken waar veel dieraanrijdingen plaatsvinden.

[3] Deze speelt zich af tussen half juli en half augustus

[4] http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1046808

[5] http://veluwe.wordpress.com/

[6] http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2010/12/-Ooms--60-scriptie-26-mei-DEFINITIEF.pdf

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 24 sep. 2013

Toelichting:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid heeft een groot draagvlak op zowel bestuurlijk als maatschappelijk niveau. Op 30 januari 2012 is dientengevolge de motie 'preventieve maatregelen wildaanrijdingen' aangenomen. Bij provinciale hotspots zou verlaging van de maximumsnelheid als preventieve maatregel in beschouwing worden genomen.

De aanwezigheid van wild is een omstandigheid waar het verkeer buiten de bebouwde kom mee te maken heeft. Dit houdt in dat de wegen van automobilist en wild elkaar soms kruisen. Vooral in de bronsttijd vinden er bij regionale bossen veel aanrijdingen plaats. Zo worden er jaarlijks 360 reeën doodgereden in de provincie Utrecht. Een dergelijke confrontatie leidt tot veel leed en schade voor mens en dier. Boswachters adviseren daarom in deze periode en in deze gebieden niet harder dan 60 kilometer per uur te rijden, zodat anticiperen op onverwachte situaties nog mogelijk is.

Verlaging van de snelheid van voertuigen is de meest effectieve- en kostenefficiënte maatregel om de kans op wildongevallen te voorkomen én om de ernst van wildaanrijdingen te beperken.

1. ls het college van Gedeputeerde Staten bereid om gedurende de bronsttijd van reeën de maximumsnelheid op relevante provinciale wegen --of delen van deze wegen- te verlagen naar 60 km/uur, of om op zijn minst een adviessnelheid van 60 km/uur in te voeren. Bij een afwijzend antwoord op vraag : zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Neen, wij zien op dit moment geen aanleiding om de maximum(advies)snelheid op relevante provinciale wegen -of delen van deze wegen- te verlagen naar 60 km/uur. Hieronder volgt onze toelichting.

“Boswachters adviseren daarom in deze periode en in deze gebieden niet harder dan 60 kilometer per uur te rijden, zodat anticiperen op onverwachte situaties nog mogelijk is.”

Dit advies wordt door wegbeheerders niet opgevolgd, aangezien door het tijdelijk verlagen van de snelheid op een weg(vak) in verband met mogelijk overstekend wild juist extra onveiligheid wordt gecreëerd. De provincie Utrecht is als wegbeheerder evenals andere provincies terughoudend om de snelheid op provinciale wegen tijdelijk te verlagen. De snelheidslimiet staat altijd in relatie tot het gebruik, de functie en de inrichting van de weg. Daardoor heeft een (tijdelijke) snelheidsverlaging zonder aanpassing van de infrastructuur onvoldoende effect; de weg is immers ingericht voor hogere snelheden.

Het grootste bezwaar is dat een tijdelijke snelheidsverlaging leidt tot enerzijds weggebruikers die hun snelheid aanpassen, anderzijds weggebruikers die de verkeersmaatregel negeren, waardoor wisselende snelheden ontstaan met een grotere kans op ongevallen. Bovenstaande wil niet zeggen dat we de gevaren voor mens en dier gedurende bronsttijd niet onderkennen. De bronsttijd is van circa half juli tot half september. Dit betreft 2 maanden in het jaar. Dit jaar zijn in overleg met de stichting Valwild waarschuwingsborden geplaatst op locaties, die bekend staan als oversteekplaatsen van wild. We blijven jaarlijks in gesprek met de stichting hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met de situatie van overstekend wild tijdens bronsttijd.

ln de veronderstelling u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd,

Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het vergassen van ganzen

Lees verder

Vragen over maatregelen voor egels in de provincietuin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer