Bijdrage dijk­ver­sterking


24 september 2018

Bijdrage Provinciale Staten 24 september 2018, agendapunt 12: Statenvoorstel ambitiedocument dijkversterking

Voorzitter,

Dat we in de provincie Utrecht wat moeten werken aan het veilig houden van onze dijken is evident. Afgelopen zomer hebben we ook bij ons in de provincie de gevolgen kunnen zien van de klimaatverandering op deze planeet, en voor de klimaat-verandering-ontkenners noem ik het maar even “het extreme weer” van afgelopen maanden.

Na maanden van droogte, wat een behoorlijke weerslag heeft gehad op de vegetatie en de dieren, kwam er dan uiteindelijk die regen waar de natuur naar snakte. Heftige buien waren het gevolg en net zoals tijdens de droogte was ook dit weer een mogelijkheid dat de dijken hier schade door zouden oplopen.

Met dit soort extreme weersomstandigheden moeten we rekening gaan houden. Het is deze zomer gebeurt en het zal in de toekomst weer gebeuren. Onze vraag aan de gedeputeerde is dan ook of het ook mogelijk is om waterberging mee te nemen in deze visie, in combinatie met meer natuurontwikkeling en meer ruimte voor de rivier.

Wie nog nooit een dijkdoorbraak heeft veroorzaakt is de muskusrat. Deze, beverachtige zoogdiertjes met een imago probleem, worden al decennialang geruimd uit angst dat zij de dijken gaan ondergraven. Wel kunnen ze lichte schade toebrengen aan een dijk en ik vraag dan ook of met het vernieuwen en ophogen van de dijken, de ontwerpers deze muskusratbestendig gemaakt kunnen worden. Door vaak kleine diervriendelijke aanpassingen kunnen grote winsten geboekt worden. Voor de dijk en voor de muskusrat.

In het hoofdstuk natuur staan mooie woorden over hoe uniek de dijkvegetatie is, de dynamische uiterwaarden en dat deze behouden moeten worden. Helaas zien wij vaak dat ambities zoals zijn beschreven, worden ondergesneeuwd door andere belangen, bijvoorbeeld voor recreatie of bedrijfsvoering.

Op welke plaats staat het behoud van de natuur als er budgetten worden overschreden? Wordt het dan het kind van de rekening? Het verzamelen van plaggen dijkvegetaties en zaden om deze in een depot te zetten om later weer terug te zetten dat klinkt prachtig, staan we helemaal achter, maar staan de gedeputeerde staten en de uitvoerende partners er ook achter wanneer het niet in het kostenplaatje past?

Ofwel, mijn vraag aan de gedeputeerde is; Kunt u een prioriteitenvolgorde geven aan de punten die genoemd zijn in het visie document?

De Partij voor de Dieren is ook van mening dat dit een uitgelezen kans is om niet alleen de biodiversiteit te behouden maar juist ook te bevorderen. Bijvoorbeeld door bloemrijk grasland op de dijken te krijgen, bevordering voor insecten en het aanbrengen van voorzieningen voor vogels zoals nestkasten, kan dit nog worden meegenomen in deze visie?

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel van Kooten