Bijdrage Jaar­re­kening 2016


3 juli 2017

Bijdrage Provinciale Staten 3 juli 2017, agendapunt 7, Statenvoorstel Jaarrekening 2016,

Voorzitter,

De aanwezigheid van natuur is essentieel voor een gezonde samenleving. In de inleiding van de Jaarrekening spreekt het college daarom terecht uit dat economische ontwikkelingen in de regio Utrecht de aantasting van de natuur in de hand werkt. Als we terugkijken op de afgelopen decennia, zien we dat het verdwijnen van de natuur al lang realiteit is en dat zowel het Rijk als de provincie niet in staat zijn de maatregelen te nemen die nodig zijn om het tij te keren. Zo is in januari de Wet Natuurbescherming in werking getreden, waarmee in de ogen van de Partij voor de Dieren de natuur nog verder in de marge zal verdwijnen.

De Jaarrekening roept bij onze fractie diverse vragen op over de energietransitie, de besteding van het geld van de faunabeheereenheid, realisatie van de groene contour en de luchtkwaliteit in onze provincie. Wij hadden bovendien naast de tekstuele uitleg graag meer cijfers en data teruggezien in het Jaarverslag.

Gebleken is dat de energieagenda onvoldoende bijdraagt om de doelstellingen voor de energietransitie te realiseren. Is de gedeputeerde het met de Partij voor de Dieren eens dat dit ligt aan het ontbreken van regie vanuit de provincie en dat het behalen van de doelstellingen beter gerealiseerd kan worden middels afrekenbare doelstellingen? Is de gedeputeerde bereid om een gedegen uitvoeringsplan op te stellen om de achterstand in te halen en de doelen daarmee alsnog te halen?

De Partij voor de Dieren is bijvoorbeeld voorstander van een versnellingsopgave windenergie die gedeputeerde Van de Berg in september heeft toegezegd. Voorzitter, mijn vraag aan de gedeputeerde is of het college daar werk van wil maken. Wij overwegen met betrekking tot het uitvoeringsplan een motie in te dienen.

Voorzitter, in de Jaarrekening lezen wij dat in 2016 in totaal 523 hectare nieuwe natuur is ingericht. Daarmee is een derde van de opgave voor de Groene Contour gerealiseerd in een derde van de tijd. Een jaar geleden zei gedeputeerde Krol dat bij de realisering van nieuwe natuur het zwaartepunt aan het einde van de periode zou liggen. Zijn de verwachtingen nu bijgesteld? Hoe zijn de verwachtingen nu over de realisatie van de nieuwe natuur en de financiële consequenties?

In de Jaarrekening staat dat wegens diverse gerechtelijke uitspraken in 2016 geen ganzen gevangen mochten worden in de rui. Het blijkt nu dat het aantal overzomerende ganzen langzaam begint af te nemen. Dus zonder de wrede vangmethode neemt het aantal overzomerende ganzen af. Ik hoor graag het standpunt van de gedeputeerde of het onnodig doden van ganzen wenselijk is, hoe zij de noodzaak daarvan beoordeeld nu het aantal overzomerende ganzen blijkt af te nemen en wat volgens de gedeputeerde de bezwaren zijn om deze aanpak niet te verlengen. Afhankelijk van de reactie van de gedeputeerde overweeg ik een motie in te dienen.

Tot slot, voorzitter. Reeënbeheercommissies van de faunabeheereenheid sturen in hun jaarlijkse werkplannen steeds meer aan op lokaal maatwerk om aanrijdingen te komen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er transparantie bestaat over de wijze waarop deze commissies beoordelen welke maatregelen zij nemen tegen reeën en of er geen diervriendelijke alternatieven voorhanden zijn. Hoe wil de gedeputeerde ervoor zorgen dat ook bij maatwerk geborgd wordt dat diervriendelijke alternatieven in toenemende mate worden toegepast?

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller

Statenlid Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer