Bijdrage natuur- en boscom­pen­satie


25 september 2017

Bijdrage Provinciale Staten 25 september 2017, agendapunt 6: Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer Natuurlijk bevoegd

Voorzitter,

Er ligt een flinke achterstallige compensatieopgave voor bos en natuur. Het lijkt erop dat deze compensatie uitgesteld wordt en de achterstand steeds groter wordt. Welke termijndoelen zijn er gesteld? Is GS bereid te zorgen dat er een inhaalslag gemaakt wordt?

Daarnaast wordt geconstateerd dat veldcontroles nauwelijks inzicht geven in de realisatie van de beoogde kwaliteit. We weten dus niet of er in praktijk wel écht gecompenseerd wordt, hoeveel en wat de kwaliteit is. Er is alleen een papieren werkelijkheid (fantasiebos). Voorzitter, Hoe kan het dat dit nu pas aan het licht komt?

Het registratiesysteem van de RUD wordt nu hiervoor aangepast. Zorgt deze aanpassing ervoor dat er ook controle is op de kwaliteit van de natuur? Wordt bijvoorbeeld ook de boomdichtheid van het compensatiegebied gemeten? Er wordt in het stuk namelijk alleen gesproken over oppervlakte.

Wat de Partij voor de Dieren mist bij de boscompensatie is de link naar de klimaatopgave. Het effect van ontbossing werkt heel sterk door in de broeikasgasbalans van bos. Ontbossing heeft een veel grotere negatieve invloed op deze balans dan het positieve effect van bebossing. Opbouw van de koolstofvoorraad in nieuw bos gaat ongeveer een factor veertig langzamer dan de uitstoot bij ontbossing. De opbouw van de voorraad in beheerd bos gaat nóg eens een factor drie langzamer. Wordt hier rekening mee gehouden bij het bepalen van de compensatieopgave? Uit cijfers van de Universiteit Wageningen blijkt bovendien dat we in onze provincie sinds 1990 1275ha bos zijn kwijtgeraakt. Is de gedeputeerde bekend met deze cijfers, en wat gaat ze hieraan doen?

In de memo stelt de gedeputeerde voor om via de jaarlijkse voortgangsrapportage Natuur de Staten te informeren over de uitvoering van natuur- en boscompensatieprojecten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van onze fractie voor een jaarlijkse rapportage natuurcompensatie, dus dat is mooi.

We zijn blij dat in de memo wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid die we als provincie hebben voor de natuur en het dus van groot belang is dat de compensatie leidt tot realisatie van natuur met een goede kwaliteit. Desondanks wordt er ook veel gewezen naar gemeenten en Rijkswaterstaat. We vragen Gedeputeerde Staten nu verantwoordelijkheid te nemen en een stevige regierol op te pakken in de opgaves voor natuurcompensatie.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller

Statenlid Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer