Bijdrage N233 / Rondweg - Oost Veen­endaal


9 juli 2018

Bijdrage Provinciale Staten 9 juli 2018, agendapunt 11, Statenvoorstel N233 / Rondweg Oost Veenendaal

Voorzitter,

Het besluit opent met de zin ‘Op advies van de gemeenteraad en klankbordgroepen’. Deze opening schetst naar ons idee een vertekend beeld: de klankbordgroep van bewoners was helemaal niet zo positief over de verbreding van de Rondweg. Zij maken zich juist grote zorgen over de consequenties van het uitdijende asfalt op de kwaliteit van hun Leefomgeving. Deze zorgen zijn wat betreft de Partij voor de Dieren terecht.

Voorzitter, het plamuren van wat nu de zogenaamde ‘uiterwaarden’ zijn van de Rondweg Oost met asfalt, is ronduit een slecht plan. Het zal het aangelegen Natura2000 gebied Binnenveld schaden en niet onbelangrijk: welke variant er ook wordt gekozen, élke variant zorgt voor een aanslag op de leefomgeving van omwonenden, in het bijzonder van Veenendaal Oost. Dit door een verslechtering van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Het college en de klankbordgroep van bedrijven streeft naar het volledig oplossen van de files. Maar Voorzitter, met méér asfalt zullen er simpelweg méér auto’s op het traject gaan rijden! Daarom Voorzitter, zouden we wat vaker moeten omdenken: we hebben het formaat van de weg nu tot probleem gemaakt, maar is niet het formaat van de verkeersstromen het probleem?

Wat betreft de bereikbaarheid van Oost-Veenendaal is er nog geen goed openbaar vervoer beschikbaar. Ook liggen er zo veel ‘out- of -the- box’ , of beter: ‘out-of-the-asphalt’ oplossingen voor handen, zoals het stimuleren van fietsgebruik, speedpedelecs, het aanpassing van werktijden, Smart Mobility, thuiswerken, enzovoort. Mogelijk lossen andere oplossingen dan het uitsmeren van wegdek niet 100% van het verkeersprobleem op, maar wat de Partij voor de Dieren betreft, hóeft dat ook niet. We hoeven autoverkeer niet nóg meer te stimuleren. We willen juist dat mensen kiezen voor alternatieven, die géén negatieve weerslag hebben op de leefomgeving, de luchtkwaliteit, en het klimaat.

Net als vele bewoners vinden wij het daarom jammer dat de NulPlus variant, waarbij er sprake blijft van een enkele rijstrook in beide richtingen, niet is uitgewerkt. Bij deze variant zouden oorzakelijke oplossingen, en maatregelen die bijdragen aan de leefbaarheid, worden toegepast. Nu hebben we deze, tevens budgettair meest voordelige, oplossing niet eens zorgvuldig in beeld gebracht.

Voorzitter, in de provincie hebben we grote opgaven wat betreft het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van onze luchtkwaliteit én de biodiversiteit. We hebben gesteld dat we de WHO normen overal willen kunnen garanderen. Dan is het heel vreemd, dat in de huidige aanpak de WHO normen niet worden getoetst, vóórdat we een oplossings-variant kiezen!

De zogenaamde voertuig-verliesuren en de kosten worden echter wél in beeld gebracht. We vragen u dat ook te doen met de gevolgen voor de gezondheid en de overlast op inwoners. Aleen dan kunnen de Staten een goede afweging maken over de impact van het voorstel.

Dan tot slot: de Gemeente Veenendaal heeft een mooi uitganspunt geformuleerd in haar brief: ‘Stel leefbaarheid centraal bij de verdere uitwerking’. Wij zouden graag zien, dat de provincie Utrecht dat ook dóet. Dit niet alleen bij de verdere uitwerking, maar in een veel, véél eerder stadium.

Wij kunnen in onze provincie heel wat kanten op reizen, maar helaas niet terug in de tijd. Voorzitter, we kunnen deze valse start niet ongedaan maken en wat krom is, niet recht breien. Laten we een afslag nemen op dit onzalig plan voor een twee-baans snelweg door een dichtbevolkt gebied. Een afslag in een richting waar reizigers, maar óók de inwoners van Oost-Veenendaal, wat aan hebben.

Voorzitter, ik dank u wel.