Bijdrage Ontwik­kel­beeld Regio Amers­foort Centraal


17 november 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is van mening dat een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur voorop moet staan. Economische welvaart dient hierbij ter ondersteuning van de leefomgeving en niet als doel op zich. Uit de bewonersenquête, alhoewel deze wellicht niet 100% representatief is, blijkt dat de meeste respondenten niet verwachten dat dit plan gaat zorgen voor ‘meer groen’ en ‘meer mogelijkheid tot ontspanning en recreatie'. Op de vraag waar men zich zorgen over maakt in de komende 10 jaar, geeft 44% van de respondenten aan dat zij zich zorgen maken over minder groen en 23% maakt zich zorgen over minder ruimte voor ontspanning en recreatie. En voorzitter, de Partij voor de Dieren deelt deze zorgen. In het Ontwikkelbeeld wordt op pagina 21 genoemd dat er een kleine 3.000 hectare ‘groen en landschap’ toegevoegd dient te worden aan het buitengebied van regio Amersfoort om het robuust te maken. De beoogde manier hiervoor is om deze hectares te ontwikkelen via Groen Groeit Mee Pact. Een pact waar bijvoorbeeld nog niet alle betrokkenen enthousiast over zijn, en waar nog onderzoek plaats moet vinden over hoe dit alles te financieren valt. De moeilijkheden rondom het realiseren van de Groene Contour staan ons wat dat betreft nog vers in het geheugen. Voorzitter, wij zijn dus sceptisch met betrekking tot het realiseren van de genoemde groenopgaven.

Dank u wel.