Bijdrage Staten­brief stand van zaken corona­crisis


8 april 2020

Dank aan GS voor de Statenbrief. Onze fractie wil graag ook haar dank uitspreken voor iedereen die keihard aan het werk is in vitale beroepen in onze provincie. En alle steun voor de patiënten en hun families.

Onze fractie heeft een aantal vragen en opmerkingen bij de Statenbrief. Deels inhoudelijk over de stand van zaken zoals geschetst in de Statenbrief, deels over mogelijkheden die zich voordoen om als provincie beter uit deze crisis te komen.

  1. De noodmaatregelen van het Rijk zijn gericht op het behoud van werkgelegenheid en beperken van de economische schade, m.n. om macro-economische vraaguitval te voorkomen. Goed dat de Taskforce gaat monitoren wie er buiten de boot vallen in de huidige regelingen. Wordt daarbij ook rekening gehouden met de brede welvaart? Dus niet alleen met de economische cijfermatigheden en impact op sectoren en bedrijven, maar ook naar het welzijnsniveau van onze inwoners, die wellicht niet allemaal goed gerepresenteerd worden door koepelorganisaties e.d.
  2. We lezen in de brief dat de nieuwe trams mogelijk niet op tijd vanuit Spanje geleverd kunnen worden. Wat betekent dit voor capaciteit en de druk op overig openbaar vervoer op middellange termijn en wat zullen de financiële consequenties hier van zijn?
  3. Met het oog op terugvallende advertentie-inkomsten bij regionale en lokale media, stelt het College dat “het voorgenomen onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek wordt benut om concrete ondersteuning te onderzoeken.” Wordt dit onderzoek nu naar voren gehaald? Gezien de genoemde noodkreet, in hoeverre is er tijd dit onderzoek af te wachten of komen lokale media al in aanmerking voor de noodmaatregelen van het Rijk?
  4. De coronacrisis leert ons o.a. een belangrijke les over de risico’s van de geglobaliseerde samenleving. Ziet GS ook mogelijkheden (en noodzaak) om juist nu voortvarend aan de slag te gaan met het verduurzamen van de regionale economie (mkb) in de provincie Utrecht? Bijvoorbeeld door eventuele noodmaatregelen in te zetten voor duurzame, toekomstbestendige bedrijven en niet te investeren in vervuilende industrie.
  5. De mogelijkheid om thuis te werken is plots gedwongen haalbaar gebleken in veel bedrijven en sectoren, waaronder de provinciale organisatie zelf. Hoe kunnen we dit blijvend institutionaliseren in de provincie? Kan hierin een resultaatverplichting worden gevraagd bij financiële steun?
  6. Ook de noodzaak voor schone lucht is door de coronacrisis nog duidelijker geworden. Er zijn deskundigen die erop wijzen dat in regio’s waar de luchtkwaliteit slecht is, de gevolgen van de coronabesmettingen ernstiger zijn[1]. Nu is er door de coronacrisis tijdelijk een verbetering van de luchtkwaliteit opgetreden, door minder verkeer en bedrijvigheid. Erkent GS deze noodzaak en welke (nieuwe) mogelijkheden ziet GS om ervoor te zorgen dat de verbetering van luchtkwaliteit doorzet na de coronacrisis en de luchtkwaliteit in onze provincie versneld onder de WHO normen uitkomt?
  7. Corona is een zoönose, een ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen, zoals ook q-koorts en vogelgriep. Virologen bestempelen al jaren de intensieve veehouderij in Nederland als potentieel gevaar. Ziet GS de urgentie om het risico op ontwikkeling van zoönosen te verkleinen, door in te zetten op verkleining van het aantal landbouwhuisdieren? Een maatregel die tevens veel andere voordelen heeft, zoals een forse vermindering van de stikstofuitstoot en broeikasgasemissies.
  8. Vanuit het RBT Heuvelrug en Vallei is, zo blijkt uit de brief, een verzoek ingediend voor extra steun en inspanning om na deze periode van coronamaatregelen, “het bezoek aan de regio weer te stimuleren”. We zien de afgelopen weken hoe belangrijk (toegang tot) natuur- en recreatie zijn voor veel mensen, maar tegelijkertijd dat dit problemen met zich meebrengt. Er is in Nederland te weinig natuur om er met zijn allen verantwoord van te kunnen genieten. Denk hierbij aan dermate veel drukte dat dit ten koste gaat van de rust in de gebieden, het niet kunnen naleven van coronamaatregelen en verstoring van in het wild levende dieren. Hoe waarborgt GS duurzaam verantwoord gebruik en kwaliteit van de Utrechtse natuur? En ziet GS ook de noodzaak voor het uitbreiden van de Utrechtse natuur in de nabije toekomst?

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/geiten-qkoorts-corona-brabant-veehouderij?share=Z81vbILDjPVxKN6kB5vdW1m9ylTxbLCyEL2KNA7Zli4BUoQ+ZESA30cP9nFGKPA=

Interessant voor jou

Bijdrage Motie Jaarwisseling een feest voor iedereen

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer